Mencari Plakat

Pangkalan data yang memuat 10.893 judul plakat dapat ditelusuri. Fungsi pencarian dapat digabung dengan pencarian di pangkalan data marginalia dan realia. Di banyak contoh kasus, teks plakat juga disisipkan di Catatan Harian Kastel Batavia. Namun, sisipan yang terdapat dalam catatan harian tidak muncul di jilid plakat yang sudah diterbitkan. Oleh karena itu, pangkalan data ini tidak dapat dianggap sebagai pangkalan data yang lengkap dan menyeluruh dari semua plakat yang dikeluarkan Kastel Batavia. Tanggal plakat dapat juga dicocokkan dengan realia yang memuat juga sejumlah plakat.Jilid Tanggal pemesanan Deskripsi Gubernur
Jilid 1, Halaman-halaman 1-2 Mar. 20, 1602 Octrooi der Vereenigde Oost-Indische Compagnie.
Jilid 1, Halaman 3 Jul. 1, 1606 Verbod tegen het varen en handelen op Indië buiten de Oost-Indische Compagnie.
Jilid 1, Halaman 3 Sep. 9, 1606 Verbod tegen het in dienst gaan, hetzij binnen, hetzij buiten de Vereenigde Provintiën, met het doel om op Indië te varen en te handelen, tenzij in dienst van de Oost-Indische Compagnie.
Jilid 1, Halaman-halaman 3-4 Nov. 27, 1609 Aanstelling van een Gouverneur-Generaal en van Raden van Indië.
Jilid 1, Halaman-halaman 4-22 Nov. 14, 1609 Instructie voor den Gouverneur-Generaal, P. Both en de Raden van Indië. [Tanggal Penerbitan Nov. 27, 1609]
Jilid 1, Halaman 23 Mei. 11, 1613 Instructie voor den Gouverneur-Generaal, G. Reijnst.
Jilid 1, Halaman-halaman 23-26 Feb. 5, 1614 Ampliatie van de acte van 24 Maart 1611, houdende last om in Indië geen vijandelijkheden tegen de Spanjaarden en Portugezen te plegen, tenzij in geval van aanranding hunnerzijds.
Jilid 1, Halaman-halaman 26-28 Mar. 4, 1614 Last om de Spanjaarden en Portugezen, waar zij het Twaalfjarig Bestand niet naleven, afbreuk te doen.
Jilid 1, Halaman 28 Dec. 3, 1616 Last om binnen uiterlijk drie maanden naar „de plaetse haere residentie” in Nederland terug te keeren voor hen, die zich in vreemden dienst hadden begeven met het doel op Indië te varen en te handelen.
Jilid 1, Halaman-halaman 28-52 Aug. 22, 1617 Instructie voor den Gouverneur en de Raden van Indië. [Tanggal Penerbitan Nov. 3, 1617]
Jilid 1, Halaman 52 Nov. 5, 1617 Wijziging van den Artikelbrief, wat betreft de verdeeling van verbeurdverklaarde goederen en gelden.
Jilid 1, Halaman-halaman 53-55 Dec. 14, 1617 Vernieuwing van het verbod van 3 December 1616 tegen het zich begeven naar Indië buiten den dienst der O.I. Compagnie.
Jilid 1, Halaman 55 1617 Verbod tegen het varen naar de Molukken, Ambon en Banda voor de Engelschen.
Jilid 1, Halaman 55 Jul. 10, 1618 Verbod van omgang met Engelschen voor dienaren der O.I. Comp.
Jilid 1, Halaman 56 Sep. 6, 1619 Verbod tegen het halen van vruchten zonder consent van het veld of uit het bosch en tegen het omhakken van vruchtbomen. J.P. Coen
Jilid 1, Halaman-halaman 56-57 Mar. 29, 1620 Aanstelling van een Bailluw „over dese onse stadt Jaccatra, de domainen ende jurisdictie van dien, haer soo te water als te lande uytstreckende.” J.P. Coen
Jilid 1, Halaman-halaman 57-58 Apr. 13, 1620 Vernieuwing van het verbod tegen het omkappen en schenden van vruchtdragende boomen (klapper-, pinang-, mangis-, pisang-boomen, sirih-ranken, enz.) „in het bosch.” J.P. Coen
Jilid 1, Halaman 58 Mei. 9, 1620 Last om aan „d’Engelsche natie, waer die souden mogen bejegenen, alle deucht ende eere te bewijsen, soo vrindelijck te bejegenen ende metten anderen te handelen, als off eene natie waren.” J.P. Coen
Jilid 1, Halaman-halaman 58-59 Mei. 20, 1620 Voorschriften nopens den werktijd van ‘s Compagniesarbeidslieden. J.P. Coen
Jilid 1, Halaman-halaman 59-60 Jul. 1, 1620 Instelling van een Collegie van Schepenen om „als wethouders deser stede, alle justitie in civile saecken te administreren ende excerceren.” J.P. Coen