Search Placards

The database with 10,893 Placard descriptions is fully searchable. The search function may be combined with the search in the Marginalia and Realia databases. In some instances, the texts of placards are also inserted in the Daily Journals of Batavia Castle. But it might happen that a placard  in the Daily Journals is not listed in the published volumes. Therefore the database cannot be considered a comprehensive database of all placards issued by Batavia Castle. The date of placards may also be compared with the Realia, in which some placards are also mentioned.


We found 10893 results. hide search form

Volume Date issued Description Governor
Volume 1, pages 1-2 Mar. 20, 1602 Octrooi der Vereenigde Oost-Indische Compagnie.
Volume 1, page 3 Jul. 1, 1606 Verbod tegen het varen en handelen op Indië buiten de Oost-Indische Compagnie.
Volume 1, page 3 Sep. 9, 1606 Verbod tegen het in dienst gaan, hetzij binnen, hetzij buiten de Vereenigde Provintiën, met het doel om op Indië te varen en te handelen, tenzij in dienst van de Oost-Indische Compagnie.
Volume 1, pages 3-4 Nov. 27, 1609 Aanstelling van een Gouverneur-Generaal en van Raden van Indië.
Volume 1, pages 4-22 Nov. 14, 1609 Instructie voor den Gouverneur-Generaal, P. Both en de Raden van Indië. [published on Nov. 27, 1609]
Volume 1, page 23 May. 11, 1613 Instructie voor den Gouverneur-Generaal, G. Reijnst.
Volume 1, pages 23-26 Feb. 5, 1614 Ampliatie van de acte van 24 Maart 1611, houdende last om in Indië geen vijandelijkheden tegen de Spanjaarden en Portugezen te plegen, tenzij in geval van aanranding hunnerzijds.
Volume 1, pages 26-28 Mar. 4, 1614 Last om de Spanjaarden en Portugezen, waar zij het Twaalfjarig Bestand niet naleven, afbreuk te doen.
Volume 1, page 28 Dec. 3, 1616 Last om binnen uiterlijk drie maanden naar „de plaetse haere residentie” in Nederland terug te keeren voor hen, die zich in vreemden dienst hadden begeven met het doel op Indië te varen en te handelen.
Volume 1, pages 28-52 Aug. 22, 1617 Instructie voor den Gouverneur en de Raden van Indië. [published on Nov. 3, 1617]
Volume 1, page 52 Nov. 5, 1617 Wijziging van den Artikelbrief, wat betreft de verdeeling van verbeurdverklaarde goederen en gelden.
Volume 1, pages 53-55 Dec. 14, 1617 Vernieuwing van het verbod van 3 December 1616 tegen het zich begeven naar Indië buiten den dienst der O.I. Compagnie.
Volume 1, page 55 1617 Verbod tegen het varen naar de Molukken, Ambon en Banda voor de Engelschen.
Volume 1, page 55 Jul. 10, 1618 Verbod van omgang met Engelschen voor dienaren der O.I. Comp.
Volume 1, page 56 Sep. 6, 1619 Verbod tegen het halen van vruchten zonder consent van het veld of uit het bosch en tegen het omhakken van vruchtbomen. J.P. Coen
Volume 1, pages 56-57 Mar. 29, 1620 Aanstelling van een Bailluw „over dese onse stadt Jaccatra, de domainen ende jurisdictie van dien, haer soo te water als te lande uytstreckende.” J.P. Coen
Volume 1, pages 57-58 Apr. 13, 1620 Vernieuwing van het verbod tegen het omkappen en schenden van vruchtdragende boomen (klapper-, pinang-, mangis-, pisang-boomen, sirih-ranken, enz.) „in het bosch.” J.P. Coen
Volume 1, page 58 May. 9, 1620 Last om aan „d’Engelsche natie, waer die souden mogen bejegenen, alle deucht ende eere te bewijsen, soo vrindelijck te bejegenen ende metten anderen te handelen, als off eene natie waren.” J.P. Coen
Volume 1, pages 58-59 May. 20, 1620 Voorschriften nopens den werktijd van ‘s Compagniesarbeidslieden. J.P. Coen
Volume 1, pages 59-60 Jul. 1, 1620 Instelling van een Collegie van Schepenen om „als wethouders deser stede, alle justitie in civile saecken te administreren ende excerceren.” J.P. Coen