Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Delff. We found 22 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 17, 1674 De retourvloot onder d’Ed. Cornelis Valconier na het patria onder zeyl bestaende uyt 7 kloeke bodems: Makassar ende het Sticht Utrecht voor Amsterdam; Tidore voor Zeeland; Vrije Zee voor Delff; Eendragt voor Rotterdam; Jonge Prins voor Hoorn ende de Vrijheyd voor Enkhuysen file 2477, folio 337-340
Dec. 7, 1675 Het schip Schielant uyt het vaderlant voor Delff file 2479, folio 928-929
Jan. 3, 1682 Het schip Schielandt uyt het vaderlant over Caap de Goede Hoope voor Delff met 224 zielen file 2491, folio 7-8
Jan. 3, 1682 Schielants aangebrachte carguasoen tot f. 226444 van Delff file 2491, folio 8-10
Jan. 15, 1682 Resolutie om 129 vaten verdorven vleesch met het schip Schielant voor Delff uyt het vaderlant overgebracht in zee te werpen file 2491, folio 49
Feb. 10, 1682 Toegelegde halve premie aan de opperhoofden van het schip Schielant voor gedaane uytreyse voor Delff file 2491, folio 240-241
Dec. 21, 1682 Het schip Goudesteyn voor de camer Amsterdam, item het schip Schielant voor Delff en Rotterdam, als mede het schip Java voor Hoorn en Enkhuysen na het patria aengelegt file 2494, folio 2426
Jan. 27, 1683 Alsmede ’t fluytschip Princeland uyt het patria over de Caap voor Delff met 177 coppen file 2495, folio 157
May 4, 1683 De opperhoofden van ’t schip Princelant de halve premie voor Delff file 2495, folio 435
July 30, 1683 En een cargasoen van f. 178609 voor Amsterdam, item voor Rotterdam f. 75670, en voor Delff f. 81301 file 2495, folio 764-767
Oct. 4, 1683 De vaderlantsche generale secretarye papieren voor Delff en Rotterdam per ’t fluyt Strijen na ’t vaderlant voort gegaan file 2495, folio 930
Dec. 3, 1683 En een cargasoen van Amsterdam tot f. 110452; item voor Delff f. 25172 en Rotterdam f. 26668 file 2495, folio 1125-1127
Dec. 21, 1683 De particuliere brieven aen de Camers Delff, Hoorn, Rotterdam, en Enckhuysen en een gedeelte van de generaele missive gelesen file 2495, folio 1151
June 24, 1684 De fluyt Gideon uyt ons vaderlant over de Caap voor Delff met 187 coppen file 2496, folio 761
June 6, 1686 De fluyt Princeland uyt ’t vaderlant voor reecquening van de camer Delff file 2501, folio 795
Aug. 5, 1703 Paresse van de fluyt de Vegt uyt ’t patria voor reekeninge van de camer Delff file 2524, folio 319
Aug. 21, 1708 Paresse van de fluyt Schellenberg uyt het vaderland voor reekening der Camer Delff file 2532, folio 533
Jan. 17, 1711 Arrivement van Schellenberg en Wijnendael van Delff en Rotterdam met 200 coppen file 2535, folio 65-68
Aug. 24, 1714 Een briefje van Bantam met een advis briefje van de fluyt Ter Horst komende van Delff file 2541, folio 886
July 28, 1715 Arrivement van gedagte bodem met 119 coppen van de Camer Delff file 2542, folio 660