Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.

Date Description Archive Reference
June 2, 1659 Princesse Royael uyt het patria voor de camer Amsterdam uytgeseylt hier ter rhede gecomen file 2460, folio 189-190
June 11, 1659 ’t Fluytschipje de Loenen voor de camer Amsterdam uyt ’t patria hier ter rhede file 2460, folio 200-201
Aug. 1, 1659 Voor de Camer Amsterdam drie schepen voor d’eerste besendinge van dit jaer aengelegt file 2460, folio 264
Dec. 29, 1659 Brengt brieven van den heeren ter vergaderinge van 17e als van den camer Amsterdam file 2460, folio 435
March 12, 1665 [De gracht van het Casteel tusschen de punt Amsterdam en de ingestorte beer te laten uytdiepen] file 2466, folio 124
June 14, 1673 Het jacht de Pijl van Mauritius komende oock uyt het vaderlant voor Amsterdam file 2476, folio 280
June 18, 1673 De Vrijheyt van Sint Helena komende uyt het vaderlant voor Amsterdam file 2476, folio 287-288
June 26, 1673 Goylant uyt het vaderlant voor Amsterdam file 2476, folio 330-331
June 27, 1673 Het Wapen van Alckmaer uyt het vaderlant voor Amsterdam file 2476, folio 334-335
Oct. 16, 1673 Advys van de kamer Amsterdam van 27e january per het schip Europa aen de Caep gebracht file 2476, folio 555
Jan. 10, 1674 Het schip Oostenburg uyt het vaderlant voor Amsterdam file 2477, folio 11-13
Jan. 12, 1674 Sparendam uyt het vaderlant over de Caab voor Amsterdam file 2477, folio 14-15
Nov. 17, 1674 De retourvloot onder d’Ed. Cornelis Valconier na het patria onder zeyl bestaende uyt 7 kloeke bodems: Makassar ende het Sticht Utrecht voor Amsterdam; Tidore voor Zeeland; Vrije Zee voor Delff; Eendragt voor Rotterdam; Jonge Prins voor Hoorn ende de Vrijheyd voor Enkhuysen file 2477, folio 337-340
Jan. 5, 1675 Het nieuw schip de Betuwe uyt het vaderlant voor Amsterdam file 2478, folio 29-34
July 21, 1675 Het schip Sumatra uyt het vaderlant voor Amsterdam over de Caap file 2479, folio 545-547
Aug. 12, 1675 Het schip Japan uyt het vaderlant voor Amsterdam file 2479, folio 616-617
Sept. 12, 1675 Het schip Ceylon uyt het vaderlant voor Amsterdam file 2479, folio 688-691
Jan. 19, 1676 De fluyt Westervelt uyt het vaderlant voor Amsterdam file 2480, folio 19-20
Sept. 21, 1676 En van ’t quade comportement des Conincx Amsterdam file 2480, folio 330-331
Jan. 2, 1677 Het schip het Wapen van Alkmaer uyt het vaderlant voor Amsterdam file 2481, folio 2-4