Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Padang. We found 69 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 17, 1674 De retourvloot onder d’Ed. Cornelis Valconier na het patria onder zeyl bestaende uyt 7 kloeke bodems: Makassar ende het Sticht Utrecht voor Amsterdam; Tidore voor Zeeland; Vrije Zee voor Delff; Eendragt voor Rotterdam; Jonge Prins voor Hoorn ende de Vrijheyd voor Enkhuysen file 2477, folio 337-340
May 23, 1682 En een cargasoen van f. 198515 voor Enkhuysen file 2492, folio 1090-1091
Dec. 21, 1682 Het schip Goudesteyn voor de camer Amsterdam, item het schip Schielant voor Delff en Rotterdam, als mede het schip Java voor Hoorn en Enkhuysen na het patria aengelegt file 2494, folio 2426
June 5, 1684 De fluyt Bovencaspel uyt het vaderlant over de Caap voor de Camer Enkhuysen met 78 coppen file 2496, folio 640
Aug. 21, 1684 Ende een cargasoen voor Enkhuysen tot f. 95631:--:-- file 2497, folio 960
Oct. 7, 1684 De schepen Princelant voor Delf, Honsholredijk voor Hoorn, en Courtgene voor Enkhuysen aangelegt file 2497, folio 1122
Jan. 5, 1685 ’t Schip de Groote Visserij uyt ’t vaderlant over Caap de Goede Hoope voor de camer Enkhuysen met 186 zielen file 2498, folio 6
Dec. 14, 1685 ’t Jagt de Groote Visserije voor reeckening van de camer Enkhuysen na ’t vaderlandt aangelegd file 2499, folio 1005
Oct. 21, 1692 Te weten voor de camers Amsterdam, Zeelant, Delft, Rotterdam, en Enkhuysen file 2509, folio 717
April 1, 1694 Verhaal van de ongeluckige reyse van het schip de Goude Buys van de camer Enkhuysen file 2512, folio 282-283
April 30, 1694 Bestaande in twee perticuliere briefjens van de camer Rotterdam[121] en Enkhuysen[122] file 2512, folio 326
March 5, 1695 Medebrengende twee briefjens van de heeren bewinthebberen ter camer Enkhuysen file 2514, folio 182
Aug. 31, 1695 ’t Scheepje de Swaag arriveerd uyt ’t vaderland voor de camer Enkhuysen file 2514, folio 575
Nov. 1, 1697 De fluyt den IJsselt aangelegt tot een tweede schip voor de camer Enkhuysen file 2517, folio 813
April 8, 1698 Arrivement van ’t lang verwagte schip de Vegt uyt ’t vaderland voor de camer Enkhuysen file 2518, folio 239
April 8, 1698 Ontfangen daarmede een particulier briefje van de camer Enkhuysen en een copia missive van Cabo de Goede Hoop file 2518, folio 240
Dec. 17, 1699 Verdeling derselve over de cameren Amsterdam en Enkhuysen file 2519, folio 883-884
July 10, 1701 Verscheyning van het schip Dregterland uyt het vaderland voor de camer Enkhuysen file 2521, folio 339
Sept. 5, 1702 De fluyt Venhuysen komt uyt het vaderland mede te deser rheede te verschijnen voor de camer Enkhuysen file 2523, folio 617-618
Dec. 22, 1702 Besluyt om de fluyten de Suykermolen voor Rotterdam, Santhorst voor Hoorn, en Berkenrode voor Enkhuysen, voor de laeste besendinge na ’t vaderland aen te leggen file 2523, folio 925