Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Sultan. We found 86 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 10, 1659 Ende nevens de Bantamse gesanten, d’Ed. mayoor van der Laen en Symonsz. als gecommitteerdens, om deselve voor den Sultan mede te laten tekenen, te laten gaen file 2460, folio 232
July 23, 1659 De jachten Angelier, Sluys en het Wapen van Batavia comen nevens den gesanten van desen staet aen den Sultan gesonden hier weder ter rhede file 2460, folio 246
July 23, 1659 Brengen een brieff van den Sultan aen haer Edelens mede file 2460, folio 246
July 24, 1659 En wert den brieff des Sultans geopent file 2460, folio 249
July 31, 1659 Een brieff van haer Edelens aen den Sultan nevens een geschenck file 2460, folio 257
Oct. 20, 1661 Sultan laet een goude kroon te maken file 2462, folio 590
May 19, 1680 Met een nader brieffje van den Sultan aen den eersten Bantamsen ambassadeur file 2486, folio 616-617
July 19, 1680 Doch [werd dit] door den jongen Sulthan tegengesproocken file 2487, folio 973
Oct. 10, 1680 Die den Sultan doet confisqueeren file 2487, folio 1275
Oct. 23, 1680 De Nathaniël brenght 20 stux ijser canon voor des Sultans reeckening mede en 100 vaten buscruyt file 2487, folio 1326
Oct. 23, 1680 Den Sultan pretendeert 200 rijxdaalders boete deswegen file 2487, folio 1326
Oct. 31, 1680 Den Sultan laet nog om een pascedul versoeken file 2487, folio 1347
Oct. 31, 1680 Den ouden vergramden Sultan brengt 6600 coppen bij den anderen om Battavia te beoorlogen off ook over de doot van sijne lievelingen revengie te nemen file 2487, folio 1348
Oct. 31, 1680 Joost de Jongh betaelt 100 rijxdaalders aen den Sultan voor gepleegde sluyckerije en wiert herwaerts gesonden file 2487, folio 1348
Dec. 5, 1680 De fregatten Kat en de Kater naer Bantam om met des Sultans vaertuygen tusschen Batavia en Bantam te cruyssen file 2487, folio 1510
Dec. 10, 1680 De gezonde doggen en hont zijn de Sultan aengenaem file 2487, folio 1527
Dec. 10, 1680 De borgers Joost de Jonge en Pieter van Dorth hunne boeten wegens het sluyken aen den Sultan met 100 rijxdaalders voldaen file 2487, folio 1528
June 9, 1681 Doet openinge van zijne commissie aan de Sultan file 2489, folio 666-667
June 21, 1682 Item translaat briefje van voorgemelte Sultan aan den sabandaar Ocker Oyckersz file 2492, folio 1335
Dec. 15, 1682 Item des Sultans afgesondene file 2494, folio 2316