Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Zultan. We found 30 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 7, 1690 Key Aria Soeta Widsastra vertreckt na Bantam met twee briefjens[542], ’t eene aen de gesaghebber Louis de Keyser en ’t laetste aen den Zultan file 2506, folio 527
Dec. 20, 1690 Insertie uyt de missive[27] aen den Zultan file 2506, folio 598-600
Oct. 1, 1691 Insertie der missive[272] van den Zultan haar meester aen dese Regering file 2507, folio 458-462
Oct. 19, 1691 Insertie der missive[294] van Haar Eds aan den Zultan file 2507, folio 481-487
Dec. 15, 1691 Den Pangeran Jougia met licentie des Conings van Bantam om den ouden Zultan alhier te besoeken file 2507, folio 568
Dec. 24, 1691 Met den coopman Willem Caaf en twee brieven, d’eene van den Zultan en de andere[334], van den gesaghebber file 2507, folio 574
Aug. 4, 1692 Om te vernemen of den tegenwoordigen Zultan genegen soude sijn hem op Bantam off hier ter aerde te doen bestellen file 2509, folio 547
Aug. 9, 1692 ’t Schip de Schelde nae Bantam met het lijk van de ouden Zultan en eenige gecommitteerdens tot geleyde van dien file 2509, folio 559
Aug. 22, 1692 Nog is door de voorsz. gecommitteerdens medegebragt een briefje van den tegenwoordigen Zultan file 2509, folio 577
May 4, 1693 En het tweede[106] verstreckte tot geleyde van den Kingabey Raxa Diprana die eenige kleden van den Zultan zoude kopen file 2510, folio 407
July 11, 1693 De chialoup ’t Casteel Batavia na Bantam tot het overbrengen van partije contanten voor den Zultan file 2511, folio 602
July 17, 1693 De judicature over alle vremdelingen den Zultan ontseyt file 2511, folio 611
July 17, 1693 Dog beright te vorderen waarom den Zultan daarover doet klagen file 2511, folio 612
July 20, 1693 Dog over de ontsegde judicature der vremdelingen wierd bij haar verklaart den Zultan daarin[181] een bijzonder genoegen genomen zoude hebben file 2511, folio 615
Aug. 6, 1693 Ratoe Raghman door den Zultan tot zijne derde vrouwe aangenomen file 2511, folio 651-652
Aug. 15, 1693 Vertreck van de Palimbangse gesanten met een missive van dese regering aan den Zultan haare meester file 2511, folio 670
Sept. 23, 1693 Den coopman Willem Caaff gelast om den Zultan en rijxbestierder te sonderen off de Batavise ingesetenen tot affbreuck der Engelsen wel peper van Bancaoule zouden mogen halen file 2511, folio 773-774
Oct. 4, 1693 Kiay Aria Jaya Sedana, van Bantam om eenige goederen voor den Zultan file 2511, folio 801
Oct. 4, 1693 Meldende de aancomste en ontfang van de coopluyden Willem Caaf en Willem Zabelaar met de brieff en geschenk van dese regering aan den Zultan file 2511, folio 802
Dec. 7, 1693 Insertie van ’t eerste ofte de Zultans briefjes file 2511, folio 1085-1087