Browse Realia

The research database with 46,467 entries include all three published nineteenth-century volumes of Realia. The realia are ordered by date, description and subject in different columns. When a researcher wishes  to become familiar with the more than 2,050 eighteenth-century realia subjects, she can browse through the subjects. If she wants to read all realia from a particular year, she can order the realia chronologically by clicking on ‘Date’.

The screen always starts with ‘Aanbestedingen’ on top in the column of ‘Subject’. The columns can be reordered when the researcher clicks on ‘Date’, ‘Description’ or ‘Subject’. Because of the sheer number of entries it is advisable to make some selections by subject or year first.

The scanning of more than 211,000 folios of resolution books is finished, and the realia research database is linked to the scan store. After clicking a realia, the system will retrieve all the scans by date. This means that the researcher will see all the scans of the resolution texts from a particular meeting of the Supreme Government. Within this set of scans the researcher will have to search for the text passage that matches with the content of the selected realium.

Date Description Archive Reference Subject
Dec. 20, 1610 Bij het arrivement van den Gouverneur Generaal Pieter Bott te Bantam, cesseren ter ordre van Bewindhebberen, alle Raaden die voorheen aangesteld waaren, 20 December 1610. Hooge Regeering
Dec. 20, 1610 Bij het arrivement van den Gouverneur Generaal Pieter Bott te Bantam cesseren ter Ordre van Bewindhebberen, alle Raaden die voorheen aangesteld waren, 20 December 1610. Bantam
Dec. 28, 1610 Op fundament van den gedanen eed, door den Generaal Bott, presteren de verdere leden des Raads haaren Eed van getrouwigheid aan Zijn Edelheid, 28 December 1610. Hooge Regeering
Jan. 1, 1611 Koning van Jaccatra zoude optineren licentie, om daar een bekwaam fort op te regten, 1 Januari 1611. Jaccatra
Jan. 1, 1611 Vermits Bantam geene bekwaame plaats werd geoordeeld om een Generaal Comptoir te houden, uyt hoofde der geringe vreyheid die ’s Compagnies dienaren daar genieten, zo werd geresolveerd of men van den Koning van Jaccatra zoude kunnen obtineren licentie, om daar een bekwaam fort op te regten, 1 Januari 1611. Bantam
Jan. 11, 1611 Het schijnt uyt deze Resolutie dat de Compe al zeer vroeg op Grissee (toen Grisick genaamd) een vaart gehad heeft om van daar rijs en boonen te haalen, 11 Januari 1611. Grissee
Jan. 11, 1611 Uit de te meldene resolutie blijkt, dat reeds voor dezen tijd door twee derwaarts gezondene schepen, daareen Contoir is opgeregt geweest, en thans werd geresol­veerd dien handel te hervatten, 11 Januari 1611. Japan
Jan. 28, 1611 Op de ernstige instantie van den Koning van Jaccatra werd in het met hem geslootene Contract gerooijeerd het artikel waarbij de rijs en Arak vrij van thol was verklaard 28 Januari 1611. Jaccatra
Feb. 18, 1611 Werd geresolveerd: dat geen dienaar van de Compe zal moogen trouwen, die hoger in qualiteyt is als een Sergeant, ten waare eenig van hooger qualiteyt uyt Nederland wierden gezonden, 18 Februari 1611. Trouwen
March 13, 1611 De burgers der Amboinase Colonie werd gepermitteerd op de omleggende eylanden te mogen handelen in bonen, sagoe en kleden, 13 Maart 1611. Burger Vaart
March 30, 1611 Uyt hoofde de Bandanezen voorheen den Admiraal Verhoeven met 40 man hebben vermoord, en bij die wreedheid nog continueren werd beslooten deswegens strenge wraak te nemen, 30 Maart 1611. Banda
April 15, 1611 In voldoening der Ordre van de Heeren Meesters werd geresolveerd het voorheen door den Admiraal Verhoeven gemaakte fort in volkomen staat van defensie te stellen, 15 April 1611. Banda
April 29, 1611 Nader besluit hoedanig dat werk nader voort te zetten, nadien de soldaten onwillig zijn daartoe de hand te nemen, 29 April 1611. Banda
May 18, 1611 Bij deze resolutie schijnen de fundamenten gelegt te zijn om generaale boeken te formeren ten eynde dus doende den staat der Compe te kunnen opmaken, 18 Mei 1611. Generaale Boeken
May 18, 1611 Ingevolge deze resolutie werd voor de eerste maal een Directeur over den handel ter dier kuste gesteld, 18 Mei 1611. Cormandel
May 21, 1611 Werd geresolveerd in Banda een hoofdgebieder te doen resideren onder den titul van souverain Gouverneur. 21 Mei 1611. Banda
June 22, 1611 De Bandanesen weygeren 2 overlopers te restitueeren en geeven te kennen, dat zij wel vreede met ons begeren zoo men haar ’t Casteel en ’t Eyland Neira ’tgeen zij zeggen dat haar toebehoord, wil overgeven, wanneer zij ons van haare zijde willen permitteeren niet alleen om daar een huis te bouwen, maar zig ook verbinden al de nooten en foelie aan de Compagnie te leveren, 22 Juni 1611. Banda
Aug. 1, 1611 Werd gearresteerd de Bandanezen bij nagt op een krachtdadige wijze te bestooken, 1 Augustus 1611. Banda
Aug. 6, 1611 Deze expeditie wel gereusseerd zijnde werd een nadere beslooten, 6 Augustus 1611. Banda
Aug. 15, 1611 Den Generaal Bott gaat met een gedeelte der vloot naar de Moluccos en ’t andere gedeelte blijft in Banda om den oorlog voort te zetten, 15 Augustus 1611. Banda