Search Realia

The realia research database can be searched in full text by entering one or more keywords. One of the subject names may be used as a keyword to start with. To limit the number of results, it is possible to set a time frame. After selecting one or more results, the researcher can click on the realia item invoking the browse page on the exact position in the published Realia.

Via a search in the realia researchers may find more hits for the realia subjects. For instance, the subject ‘Banjermassing’ includes 229 results or realia. When a researcher looks for for ‘Banjermassing’, the number of relevant realia is 350. When researchers subsequently click on ‘Date’, these 350 hits will be chronologically ordered. When a researcher clicks on one realia item, for instance the one of 6 February 1660 she will navigate to the time frame of that particular realia. This way of navigating makes it possible to compare the text of the realia  selected with other realia from that particular month or year to check a possible link to other decisions of the Supreme Government, or to take notice of other facts and events around the selected realium. In this case of Banjermassing, researchers will see how that particular realium fits into the context of twenty-two rather randomly selected decisions taken over the years by the Supreme Government on shipments and trading missions in the category of ‘besending’. The same realium, however, is also categorized under Banjermasin.


We found 47467 results. hide search form

Date Description Archive Reference Subject
Feb. 3, 1801 De reparatie der geweeren van de tweede, derde en vierde halve Brigade alsmede die van de Cavallerie en van de Arthillerie op de veldschans Meester Cor­nelis bij aanbesteeding te laaten geschieden door een deskundige Chinees, 3 Februari 1801. Aanbestedingen
Feb. 3, 1801 De Chineese aannemer te verplichten zich met zijn werkvolk op Weltevreeden metterwoon neder te zetten, en tot Inspecteur der reparatiën aan te stellen den grenadier Werner op het traktement van Sergeant Majoor, 3 Februari 1801. Aanbestedingen
Feb. 3, 1801 Maandelijks met den voornoemden Chinees af te reekenen en de rapporten van gedaane reparatiën aan den Heer Direc­teur Generaal te laaten praesenteeren, 3 Februari 1801. Aanbestedingen
March 26, 1801 De geweeren van de tweede, derde en vierde halve Bri­gades alsmede die van de Cavallerie en van de Arthillerie op de veldschans Meester Cornelis zullen bij aanbeste­ding gerepareert worden, met recommandatie aan de respective Hoofdofficieren, daaromtrent alle moogelijke zui­nigheid te betrachten en soigneuslijk toe te zien dat de Compagnie geen nadeel word toegebragt door het opbrengen der reparatie ongelden die niet wezendlijk zullen zijn verdiend, 26 Maart 1801. Aanbestedingen
Feb. 1, 1803 Geapprobeerd de aanbesteding tot het leveren van ’t benodigde drinkwater op de batterijen, posten en wagten, zoo in als buiten de stad voor 140 Ryxds. ter maand aan den Inlander Abdul Cadier Bobandan, 1 Februari 1803. Aanbestedingen
De aanbesteding en aanmaak van Leggers bepaald als: Aanbestedingen
De heele leggers van Schoven voor Rds. 1:— Aanbestedingen
De heele leggers van Jatyhout voor Rds 1:30 en Aanbestedingen
Sept. 30, 1803 De heele leggers van Jatyhout voor Rds 1:6 30 September 1803. Aanbestedingen
Oct. 10, 1633 Die op den boom passen zullen ½ in plaats van 1/3 derzelver genieten, 10 October 1633. Aangehaalde goederen
Sept. 2, 1697 Alle aangehaalde goederen voortaan te laten aan de Justitie, om bij haar ver­kocht te worden (uytgenomen amphioen en Japans staafkooper) behoudens dat de Compagnie daarbij uyt taxatie zal mogen aannemen, ’t geen haar dienstig zoude mogen zijn, 2 September 1697. file 913, folios 422-428 Aangehaalde goederen
Nov. 8, 1655 Het loon dat de aansprekers zullen genieten werd bepaald, 8 November 1655. Aansprekers
July 2, 1658 Werd gestatueerd dat bij de begraffenissen aan de dragers of aanspreekers, geen charpen of zijde sluyers zal mogen gegeven, nog wijn, bier of sterken drank geschonken, veel min brood of andere spijze gepresenteerd zal moogen werden, 2 Juli 1658. file 870, folios 134-135 Aansprekers
Feb. 24, 1711 Hunne aanstelling wordt aan Schepenen gedemandeert, 24 Februari 1711. file 931, folios 118-123 Aansprekers
Sept. 30, 1727 De Instructie voor hun geformeert, is aangeteekend bij No­tulen van d’9 As. 1718, 30 September 1727. file 954, folio 119, file 957, folios 549-559 Aansprekers
May 17, 1735 Het reglement voor deselve door Scheepenen ingesteld g’approbeert, en hun getal wordt tot op 8 stux ver­meerdert, 17 Mei 1735. file 954, folio 119, file 974, folios 595-607 Aansprekers
July 28, 1644 Den burger Cornelis Ligthart verkrijgt octrooy om allerhande Aardwerk te verglasen, 28 Juli 1644. Aardewerk
Feb. 17, 1648 Den opperkoopman Van Otten werd octroy voor vijfentwintig jaren verleend, om alleen verglaasd aardewerk van dakpannen enz. te mogen maken, 17 Februari 1648. file 863, folios 501-508 Aardewerk
July 28, 1654 Zeker burger werd geoctroyeerd om dakpannen, vloersteenen, tigchelen, potten enz. te verglaazen, 28 Juli 1654. file 867, folios 107-110 Aardewerk
Dec. 28, 1655 Den burger Cornelis Bruynen werd voor 5 jaaren geoc­troyeerd om dakpannen te verglaazen, 28 December 1655. file 868, folios 17-22 Aardewerk