Pencarian Realia

Seluruh naskah lengkap dapat dicari di pangkalan data penelitian realia dengan cara memasukkan sebuah atau lebih kata kunci. Sebagai langkah awal, salah satu dari nama subyek dapat dipergunakan sebagai kata kunci. Untuk membatasi jumlah hasil penelusuran, maka dapat dibuat dahulu sebuah kerangka atau jadwal waktu. Sesudah memilih satu atau lebih hasil penelusuran, peneliti dapat menekan tombol pada item realia untuk memanggil dengan tepat laman yang sesuai dengan versi Realia cetak. 

Dengan melakukan pencarian dalam realia, para peneliti dapat memperoleh lebih banyak hasil yang muncul terkait subyek-subyek realia. Misalnya, subyek ‘Banjermassing’ berisi 229 hasil atau realia. Apabila seorang peneliti mencari ‘Banjermassing’, maka jumlah realia yang relevan adalah 350. Apabila para peneliti kemudian menekan tombol ‘Tanggal’, maka semua 350 hasil pencarian itu akan tersusun secara kronologis. Apabila seorang peneliti mengklik sebuah pokok masalah dalam sebuah realia , misalnya tanggal 6 Februari 1660, maka peneliti akan dihantar menuju periode waktu dari realia tertentu. Dengan navigasi ini maka dimungkinkan untuk membandingkan naskah dari realia yang dipilih dengan naskah realia lain dari bulan atau tahun tertentu untuk mengetahui apakah ada kaitan dengan keputusan-keputusan yang diambil Pemerintah Agung, atau untuk meneliti fakta dan peristiwa yang terkait pada realium yang dipilih. Dalam kasus Banjermassing ini, peneliti akan dapat melihat bahwa realium tersebut terkait secara tepat dengan isi dari dua puluh dua keputusan dari pada memilih secara acak keputusan-keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Agung selama bertahun-tahun, terkait pengangkutan dengan kapal dan misi-misi dagang dalam kategori ‘besending’ (pengiriman). Akan tetapi, realium yang sama juga dimasukkan dalam kategori Banjermasin. Tanggal Deskripsi Rujukan arsip Subyek
3 Feb. 1801 De reparatie der geweeren van de tweede, derde en vierde halve Brigade alsmede die van de Cavallerie en van de Arthillerie op de veldschans Meester Cor­nelis bij aanbesteeding te laaten geschieden door een deskundige Chinees, 3 Februari 1801. Aanbestedingen
3 Feb. 1801 De Chineese aannemer te verplichten zich met zijn werkvolk op Weltevreeden metterwoon neder te zetten, en tot Inspecteur der reparatiën aan te stellen den grenadier Werner op het traktement van Sergeant Majoor, 3 Februari 1801. Aanbestedingen
3 Feb. 1801 Maandelijks met den voornoemden Chinees af te reekenen en de rapporten van gedaane reparatiën aan den Heer Direc­teur Generaal te laaten praesenteeren, 3 Februari 1801. Aanbestedingen
26 Maret 1801 De geweeren van de tweede, derde en vierde halve Bri­gades alsmede die van de Cavallerie en van de Arthillerie op de veldschans Meester Cornelis zullen bij aanbeste­ding gerepareert worden, met recommandatie aan de respective Hoofdofficieren, daaromtrent alle moogelijke zui­nigheid te betrachten en soigneuslijk toe te zien dat de Compagnie geen nadeel word toegebragt door het opbrengen der reparatie ongelden die niet wezendlijk zullen zijn verdiend, 26 Maart 1801. Aanbestedingen
1 Feb. 1803 Geapprobeerd de aanbesteding tot het leveren van ’t benodigde drinkwater op de batterijen, posten en wagten, zoo in als buiten de stad voor 140 Ryxds. ter maand aan den Inlander Abdul Cadier Bobandan, 1 Februari 1803. Aanbestedingen
De aanbesteding en aanmaak van Leggers bepaald als: Aanbestedingen
De heele leggers van Schoven voor Rds. 1:— Aanbestedingen
De heele leggers van Jatyhout voor Rds 1:30 en Aanbestedingen
30 Sep. 1803 De heele leggers van Jatyhout voor Rds 1:6 30 September 1803. Aanbestedingen
10 Okt. 1633 Die op den boom passen zullen ½ in plaats van 1/3 derzelver genieten, 10 October 1633. Aangehaalde goederen
2 Sep. 1697 Alle aangehaalde goederen voortaan te laten aan de Justitie, om bij haar ver­kocht te worden (uytgenomen amphioen en Japans staafkooper) behoudens dat de Compagnie daarbij uyt taxatie zal mogen aannemen, ’t geen haar dienstig zoude mogen zijn, 2 September 1697. file 913, folios 422-428 Aangehaalde goederen
8 Nov. 1655 Het loon dat de aansprekers zullen genieten werd bepaald, 8 November 1655. Aansprekers
2 Juli 1658 Werd gestatueerd dat bij de begraffenissen aan de dragers of aanspreekers, geen charpen of zijde sluyers zal mogen gegeven, nog wijn, bier of sterken drank geschonken, veel min brood of andere spijze gepresenteerd zal moogen werden, 2 Juli 1658. file 870, folios 134-135 Aansprekers
24 Feb. 1711 Hunne aanstelling wordt aan Schepenen gedemandeert, 24 Februari 1711. file 931, folios 118-123 Aansprekers
30 Sep. 1727 De Instructie voor hun geformeert, is aangeteekend bij No­tulen van d’9 As. 1718, 30 September 1727. file 954, folio 119, file 957, folios 549-559 Aansprekers
17 Mei 1735 Het reglement voor deselve door Scheepenen ingesteld g’approbeert, en hun getal wordt tot op 8 stux ver­meerdert, 17 Mei 1735. file 954, folio 119, file 974, folios 595-607 Aansprekers
28 Juli 1644 Den burger Cornelis Ligthart verkrijgt octrooy om allerhande Aardwerk te verglasen, 28 Juli 1644. Aardewerk
17 Feb. 1648 Den opperkoopman Van Otten werd octroy voor vijfentwintig jaren verleend, om alleen verglaasd aardewerk van dakpannen enz. te mogen maken, 17 Februari 1648. file 863, folios 501-508 Aardewerk
28 Juli 1654 Zeker burger werd geoctroyeerd om dakpannen, vloersteenen, tigchelen, potten enz. te verglaazen, 28 Juli 1654. file 867, folios 107-110 Aardewerk
28 Des. 1655 Den burger Cornelis Bruynen werd voor 5 jaaren geoc­troyeerd om dakpannen te verglaazen, 28 December 1655. file 868, folios 17-22 Aardewerk