Browse Realia

The research database with 46,467 entries include all three published nineteenth-century volumes of Realia. The realia are ordered by date, description and subject in different columns. When a researcher wishes  to become familiar with the more than 2,050 eighteenth-century realia subjects, she can browse through the subjects. If she wants to read all realia from a particular year, she can order the realia chronologically by clicking on ‘Date’.

The screen always starts with ‘Aanbestedingen’ on top in the column of ‘Subject’. The columns can be reordered when the researcher clicks on ‘Date’, ‘Description’ or ‘Subject’. Because of the sheer number of entries it is advisable to make some selections by subject or year first.

The scanning of more than 211,000 folios of resolution books is finished, and the realia research database is linked to the scan store. After clicking a realia, the system will retrieve all the scans by date. This means that the researcher will see all the scans of the resolution texts from a particular meeting of the Supreme Government. Within this set of scans the researcher will have to search for the text passage that matches with the content of the selected realium.

Date Description Archive Reference Subject
Voor den Soesoehoenang zal men van Ceilon nog een Elephant ontbieden, 1759. Elephanten
Na dit Eyland zal een expeditie werden ondernomen om de brutaal en zonder wetten levende menschen die men weet dat daar gevonden worden met minsaamheid of met geweld van daan te haalen om ’t praesente gebrek aan slaven daarmede te vervullen; Engano
Het geaccideerde tusschen de Compie en de Engelsen met betrecking tot den Jacatrasen en Bantamsen Oorlog is te vinden onder “Jacatra”, 1617. Engelschen
Wat de equipagemeester op Malacca betragten moet ten opzigte der schepen die mast houten kunnen vervoeren; zie Malacca etc, 1764. Equipagie-goederen
Den gecommitteerden over den Inlander Engelhard gelast de Commandant der Sumbauwarezen met de nodige man Eylanden
Op Batavia sullen twee batterijen geëxtrueert werden, de eene aan de Suyd- en de andere aan de Noord sijde van de Uyterse poort 1741. Fortiflcatien
De heer Directeur Generaal gequalificeert, om die persoonen tot voldoeninge eeniger penn: aan deese Tafel gecondemneert werdende, tot derselver betalinge ongeneegen of te traag zijnde, ten eersten op hare soldij reekening te doen belasten, of het van hare bij de E Compe staande capitaalen af te trekken, dog in Cas er op die wijze geen guarant te halen is, de zake alsdan in handen van den President van den Raad van Justitie te stellen om de voldoening door den fiscaal te doen bevorderen, 20 ber 1693. GAGIE
Op Ambon een nieuwe buskruidkelder te maaken, bes., 11 Decr 1759. Gebouwen
Op de onderhoorige comptoiren van Macasser steene wooningen voor de Residenten te maaken mits Inlanders on­gedwongen daartoe de kalk en steen leveren, 1761. Gebouwen
Uyt den Raad van Justitie Bogaerd Paauw en Groenestijn na Ceylon en Coromandel benoemt, 22 ber 1660. Gecommitteerde
Dog de overige ten bedrage van 15454 1/2 Rds maar te­gens 48 stuyvers, 1709. Gelden a Deposito
‘s Comps geld benodigende zullen weesmeesteren geprefereerd werden, 1710. Gelden a Deposito
Van de weeskamer op te nemen 30,000 rds. Gelden a Deposito
Van de Bank 60,000 en Gelden a Deposito
De agio op het Credit papier bepaald voor 6 maanden op 15 perCt, 1792. Geldzaaken en Financien
En proponeerd als een nutte zaak, dat d’heer Douglas dies manuance congredieerden ten eynde dies te meerder ligt te krijgen, 1709. Generale Directie
Latende ter dispositie om over sijn Ed. ook het convenabelst respect, Rang, gagie en Emolumenten toe te voegen, 1709. Generale Directie
Word best g’oordeelt de Heer van Riebeek in de directie alleen te laten tot het generalaat kant over te nemen, 1709. Generale Directie
Wegens d’aanstelling van den heer Theedens door d’heeren Sevtn tot mede directeur Generaal &a Sie augs 16, 18 en Septber 1, onder hoge regeering, 1741. Generale Directie
Rapport van den le Secretaris van Braam op de klagten van den Eerst gezworen klerk Meinderts aangaande het generale Secretarij zoo is goedgevonden: ten eersten: de aldaar bescheiden onderkooplieden en gez. klerken te reprocheeren dat zij zich zoo weinig aan ’t hun opgedragen werk hebben laten gelegen leggen. ten derden: het getal der klerken te bepalen op 60 koppen met bepaling omtrend het tractement derzélve. Generale Secretarije