Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Indrapoura. We found 31 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 3, 1666 Missive van de grooten tot Indrapoura aen Haer Edelens file 2469, folio 318-322
Sept. 28, 1670 Missive van de regenten van Indrapoura aen Haer Edelens file 2473, folio 347-348
May 1, 1685 Missives[127] daarmede aan de respectieve gouverneurs tot Ceylon en Coromandel afgegaen nevens een protest aan de Engelse gouverneur tot Madras over ’t voorgevallene met d’Engelschen op Zillebaar ende Indrapoura file 2498, folio 334
May 2, 1685 Briefje[134] van Haar Edelens aan den Sulthan Mametchia tot Indrapoura file 2498, folio 359-361
Oct. 14, 1685 Translaat brief van den Sulthan van Indrapoura aan Haar Edelens file 2499, folio 819-826
Oct. 14, 1685 Een ditto van den Sulthan van Indrapoura aan den oppercoopman Jan van Mechelen tot Poulo Chinco geschreven file 2499, folio 831-836
Nov. 21, 1685 Missive[400] van Haar Edelens aan den Sulthan van Indrapoura file 2499, folio 929-930
Oct. 25, 1687 ’t Engels scheepje de Providentia van Indrapoura file 2502, folio 826
March 28, 1690 Den capiteyn der Chinesen Queconqua gequalificeert om de toegesonde schenkagie van den capiteyn der Engelsen op Indrapoura te accepteren file 2506, folio 134
May 23, 1690 Translaet brief van den capitain der Maleyers Wan Abdul Bagus aen Radja Boedjangh op Indrapoura file 2506, folio 227-228
Jan. 15, 1692 Een ditto van den Coning en sijne 20 mantrys tot Indrapoura file 2508, folio 24-26
Aug. 17, 1693 En den Engelsen gouverneur van Indrapoura Hamon Gibbon nevens nog twee van zijne natie file 2511, folio 686
Aug. 17, 1693 Insertie van een briefje[215] door den zelven van Indrapoura aan den commandeur tot Padang geschreven file 2511, folio 687
Aug. 17, 1693 Op hetwelcke sij door de onse met een chialoup geadsisteert zijnde van Indrapoura opgebrooken en tot Padangh aangecomen waren file 2511, folio 688
Feb. 19, 1694 En alsoo weer meester van Indrapoura en dat rijk[41] gemaakt file 2512, folio 119
Feb. 7, 1695 Een missive van den commandeur Abraham Bouden en raat mitsgaders een ditto van Sultan Mansoer tot Indrapoura daarmede ontfangen file 2514, folio 119
Nov. 10, 1695 Translaat missive van den Radja van Indrapoura Sultan Mansoor Sjach file 2514, folio 687-689
April 16, 1696 Dispositie over de aanstelling van Radja Passier tot Zulthan van Indrapoura tot nader berigt wegens de wettigheyt uytgestelt file 2515, folio 292
April 3, 1698 Gerugten wegens de dood van Radja Parampouan tot Indrapoura file 2518, folio 222
April 8, 1698 Confirmerende de dood van Radja Parampouan tot Indrapoura file 2518, folio 241