Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Cartazoura. We found 17 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 19, 1705 Besluyt om tot den aanstaanden te doenen optogt na Cartazoura nog 480 Europeese en 300 Inlandse militairen met den heere De Wilde na Java te detacheeren file 2527, folio 518
Aug. 1, 1705 Groote consternatie in de Cartazourase gemoederen voor de komst van Zijn Ed. met ’s Compagnies crijgsmagten op Java gecauseert file 2527, folio 670-671
Aug. 17, 1705 Het eerste melt dat tweede gesanten van den Pangeran Depatty van Cartazoura waren afgekomen met een briev van den Prins aan den heer veltoverste file 2527, folio 726
Sept. 21, 1705 Waarbij consteert de aangename tijding van Zijn Edelheyt behoude aancomste tot Cartazoura met den Sousouhounangh Pakoebowana file 2527, folio 839-840
Sept. 29, 1705 Geen schatten nog ornamenten van de Croon waren in Cartazoura gevonden file 2527, folio 861
Sept. 29, 1705 Den luytenant Jurgen de Roode was g’ordonneert met zijn troupen naar Cartazoura te komen file 2527, folio 862
Oct. 8, 1705 Soomede van die van de heer De Wilde uyt Cartazoura file 2527, folio 888-889
Oct. 9, 1705 En een ditto uyt Cartazoura van de heer Harman de Wilde ontfangen file 2527, folio 895
Oct. 9, 1705 De Pangerang Depatty onthielt sig na de gerugten omtrent 14 à 15 mijlen van Cartazoura in een pagger genaamt Cadoewang ‘met 500 Balyers die den moordenaar Sourapatty hem soude gesonden hebben’ file 2527, folio 895
Oct. 16, 1705 Per borger vaartuygh een brievje ontfangen van de bedientens tot Samarangh ten geleyde van een ditto door de heer Harman de Wilde en raad tot Cartazoura geschreven file 2527, folio 907
Oct. 22, 1705 Meldende dat de gedetacheerde troupen op Pangerang Depatty weder tot Cartazoura geretourneert waren file 2527, folio 925
Oct. 22, 1705 Mitsgaders dat het nieuwe paggertje tot Cartazoura reets voltooyd file 2527, folio 925
Oct. 22, 1705 En eyndelijk dat den heer veltoverste op den 13e deser met ’t gros van ’t leger uyt Cartazoura vertrocken en vier dagen daar aan op Samarang g’arriveert was file 2527, folio 926
Oct. 31, 1705 Wegens de gerugten was Pangerang Depatty met behulp van den moordenaar Sourapatty tot op vier uuren bij Cartazoura genadert file 2527, folio 957
Nov. 30, 1705 ’Twelk opgemelte commandeur had doen besluyten het geprojecteerde secours ten eersten na Cartazoura op te senden file 2527, folio 1031
Dec. 1, 1705 De Mattaramse croon was op Cartazoura teruggebragt file 2527, folio 1037-1038
Dec. 13, 1705 De 2 Javaanse compagniën souden in ’t corten na Cartazoura om des mogelijk Cadonan te bemagtiging ... file 2527, folio 1068