Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Coninck van Bantam. We found 28 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 11, 1672 De Santlooper naer Bantam met drie clocken naer de Coninck van Bantam geordonneert file 2475, folio 660
Aug. 15, 1678 Schrijven door Haar Edelens per den bottelier Huygh Boy aen den Coninck tot Bantam file 2482, folio 672
Oct. 1, 1678 Resolutie om voor de derde maal aen den coninck tot Bantam te schrijven met reditatie van de twee voorige brieven file 2483, folio 853
Jan. 2, 1679 Een Javaen door den jongen Coninck van Bantam affgesonden om Sijn Edelheyt de moort aen ’t volk van de schuyt van de Maronde begaen bekent te maeken file 2484, folio 3
Jan. 28, 1679 Nouvelles daerbij van oneenigheyt tusschen den ouden en jongen Coninck tot Bantam file 2484, folio 56
April 17, 1679 Doodelijk bevel van den Coninck van Bantam berakende de jonghste der drie Cheribonse princen file 2484, folio 229
Jan. 8, 1680 Den ouden Conink van Bantam wil selfs na Indermayoe gaan om den geleden hoon te wreken file 2486, folio 34
Jan. 8, 1680 Den borger Hendrick Temmer door een visser geborgen en voor den jongen Coninck tot Bantam gebragt geeft nader berigt van het aflopen van den borger chialoup van Malacca file 2486, folio 34-35
Jan. 8, 1680 Den jongen Coninck tot Bantam laat 6 vaertuygen equiperen om voor de Straet van Malacca op onse chialoupen te kruyssen file 2486, folio 36
Jan. 9, 1680 Den Coninck van Bantam de gepleegde roverijen door sijne onderdanen aen onse ingesetenen door den resident bekent te maken file 2486, folio 38
Jan. 14, 1680 Die buyten kennisse van den jonge Coningh sulx niet wil toestaan file 2486, folio 41
Jan. 14, 1680 Arrivement van het Engels schip Formosa uyt Tayouan file 2486, folio 41
Jan. 16, 1680 Den jongen Coning versoekt de Bantamse handelprauwen ongemoeyt door onse cruyssers te laten passeren file 2486, folio 48-49
Jan. 16, 1680 En van den ouden Coninck nog 6 vaertuygen uytgesonden om onse cruyssers aen te tasten file 2486, folio 49
Jan. 22, 1680 En alhoewel de Bantamse grooten tot den oorlogh stemden, soo had den jongen Coninck bij gommeslagh doen uytroepen de Nederlanders alomme geen overlast meer aen te doen file 2486, folio 84
Feb. 6, 1680 Brieven van den ouden en jongen Coninck mede ontfangen sullen ingehaelt werden file 2486, folio 146
Feb. 7, 1680 Den ouden Coninck tot Bantam wil nog vaertuygen om te rooven afzenden file 2486, folio 151
May 9, 1680 Resolutie wegens het inhalen der ambassadeurs van den Coninck van Bantam file 2486, folio 513
June 1, 1680 Den jongsten Prins tot Sirribon versoeckt aen den Coninck van Bantam om adsistentie van volck file 2486, folio 721
June 11, 1680 Resolutie wegens het verleden van een pascedul aen den Coninck van Bantam file 2487, folio 791