Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is madras. We found 273 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 25, 1680 Arrivement tot Bantam van een Portugees scheepje St. Francisco de Asies van Madras file 2486, folio 439
Aug. 11, 1680 Brieffje van d’Ed. Ockersz voor Bantam aen Keey Braimana om den seeker Portugees van Madras op te soecken file 2487, folio 1111
Aug. 23, 1680 En versoeckt om den gevlugten Madrassen Portugees etc. file 2487, folio 1129
Aug. 27, 1680 Op het versoeck van des jongen Conincks tot Bantam seeker Madrassen Portugees met een weghgevoerde vrouwe en noch een slaaff aen den jongen Coninck na Bantam te senden in recompens van de twee opgesonde matroosen file 2487, folio 1134
Dec. 14, 1680 Den kleedenhandel tot Bantam door den grooten aenbrengh seer slegt ‘door den grooten aenbreng met ’t jongst gearriveerde Engelse scheepje Triplicany van Madras’ file 2487, folio 1530
Aug. 5, 1681 Het Engels scheepie de Ciffier van Madras op Bantam file 2489, folio 973
Jan. 25, 1682 Drie Engelse scheepen over Madras uyt Engelant met nog 27 vreemde schepen tot Bellazoor aangekomen ten handel file 2491, folio 86
March 16, 1682 Versoeck van den capitein om hier te mogen blijven tot ter tijt dat na Madras can vertrecken dat hem toe gestaanden wert file 2491, folio 461-462
Dec. 20, 1682 Ordonnantie van d’Hr. gouverneur Pits om tegens den Engelsen gouverneur tot Madras te protesteren wegens ’t aenhouden van onsen gevlugten schipper Theunius Andriesz file 2494, folio 2361-2362
Dec. 20, 1682 Berigt van den geregtsbode wegens sijn wedervaren tot Madras file 2494, folio 2366-2367
Dec. 20, 1682 Translaatbriefje van den gouverneur Giffort uyt Madras aen den heer gouverneur Pits tot Palleacatta geschreven file 2494, folio 2379-2381
Feb. 4, 1683 Den eersten clercq aen de heeren Engelsen gesonden wegens een Engels kits of chaloup van Madras gekomen, die sonder kennisse daervan te geven weder vertrocken was file 2495, folio 180-181
Sept. 12, 1683 Translaat briefje[450] van den Engelsen gouverneur en raad Willem Giffort tot Madras aen onse opperhoofden tot Tutucorijn geschreven file 2495, folio 892-893
Nov. 4, 1683 Verscheyde gewisselde brieven[524] tusschen den heer gouverneur Jacob Jorisz. Pits en den Engelsen gouverneur tot Madras file 2495, folio 996-1001
Nov. 4, 1683 Daeronder ’t rapport[525] van de geregtsbode tot Paliacatta wegens sijn verrigten tot Madras file 2495, folio 1001-1002
Nov. 4, 1683 Verscheyde gewisselde brieven[526] tusschen den heer gouverneur Jacob Jorisz. Pits en den Engelsen gouverneur tot Madras file 2495, folio 1002-1006
Nov. 4, 1683 Instructie[527] voor Jan Corte en Joannes Eduartsz. tot Madras file 2495, folio 1006-1007
Nov. 4, 1683 Protest[528] van den heer gouverneur Jacob Jorisz. Pits tegens den Engelsen gouverneur tot Madras wegens eenige onser overlopers file 2495, folio 1007-1010
Nov. 4, 1683 Rapport[529] van der ondercoopman Jan Corte, wegens hun verrigten tot Madras file 2495, folio 1010-1015
May 8, 1684 Translaat van ’t Engelsch briefje[147] van den Gouverneur William Giffort tot Madras aan Zijn Edelheyt geschreven file 2496, folio 546-547