Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Vooschoten. We found 92 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 2, 1667 [Dat de logie tot Japare op het oncostelijkste sal moeten werden gerepareert om de wispelturigheyt van den Sousouhounangh] file 2470, folio 103
May 9, 1667 Gesanten gearriveert gesonden door Bopaty Anum den oudsten soon van den Sousouhounangh file 2470, folio 113
May 9, 1667 Brief van den jonge Sousouhounangh file 2470, folio 113-114
Aug. 3, 1668 Affgesanten van den Sousouhounangh ingehaelt file 2471, folio 282
Aug. 8, 1668 [De Sousouhounangh had sijn oppersten waepenmeester doen krissen, omdat er een kris, die hij in groote waerde hielt, gemist wiert] file 2471, folio 288
Sept. 3, 1669 Goetgevonden hoe eer hoe liever een ambassadeur aen den Sousouhounangh te zenden file 2472, folio 412
Sept. 10, 1669 Schenkagie aen den Sousouhounangh te nemen op 20000 guldens incoops file 2472, folio 425
Oct. 18, 1669 [Hebbende de voorgenomen legatie aen den Sousouhounangh niet konnen volbrengen, alsoo het de gemelte vorst door eenige onlusten tusschen hem en zijn soonen ontstaen, niet gelegen quam gesanten ten hove te ontfangen’ file 2472, folio 475
April 27, 1677 Insertie van ’t gemaekte contract metten Sousouhounangh file 2481, folio 168-169
April 27, 1677 [In margine:]Hetgeene wegens de vergrootinge van Compagnies limiten tot de revier Pamanoecan hier versogt wert heeft den Sousouhounangh geweygert, approbeerende voorts Zijn Majesteyt dit contract in zijn geheel [was onderteekent Jacobus Couper] file 2481, folio 169-172
June 25, 1677 Ratificatie van de approbatie wegen het gemaeckte contract met de Sousouhounangh file 2481, folio 278-281
July 9, 1677 Schrijven van Japara met tijdingen van het retireeren des Sousouhounanghs uyt de Mattaram file 2481, folio 312-314
July 28, 1677 Translaat brieven van den nieuwe Sousouhounangs off de Pangeran Dipatty van Tegaal file 2481, folio 347-349
Oct. 14, 1677 Verclaringe van den Sousouhounangh wegens het verlies van de Mattaram file 2481, folio 480
Oct. 29, 1677 Schrijven daer met oock van d’Hr. Speelman en nader verleende actens des Sousouhounangs file 2481, folio 516-530
Nov. 10, 1677 Nader versoekschrift des Sousouhounangs aan d’Hr. Speelman gedaan file 2481, folio 554-557
April 27, 1678 De gesanten en de briefs des Sousosuhounans ingehaelt file 2482, folio 242
April 27, 1678 Translaet missive van den Sousouhounangh aan Haar Edelens file 2482, folio 242-245
July 28, 1678 De gesanten van den Sousouhounangh door den sabandhar Ockersz vanwegen de Compagnies onthaalt file 2482, folio 624
Sept. 9, 1678 Mondelinge tijdinge van Japara dat d’Hr. Hurdt albereyts met de crijgsmacht in geselschap van den Sousouhounangh den optogt aengevangen hadde file 2483, folio 759