Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 7, 1659 Brengt een brieff van den pangeran op Sombas aen sijn Edelheyt mede file 2460, folio 376
Nov. 7, 1659 Het werck in de rivier bij Noortwijck over de gemaeckte val voor de eerste mael laten lopen file 2460, folio 377
Nov. 8, 1659 Het gallot Ens met d’Edele ter Horst van Solor en Timor file 2460, folio 377
Nov. 8, 1659 ’Tgene van daer medebrengt file 2460, folio 377
Nov. 8, 1659 Rapporteert dat ’s Compagnies bontgenoten alle haer lant voor den Portugesen verlaten hadden ende onder ’s Compagnies vesting op Coupan neergeslagen en in armoede en gebreck vervallen waren file 2460, folio 377
Nov. 8, 1659 Oock dat met den Portugees wegens ’t maken van een trêve niets hadde uytgerecht file 2460, folio 377-378
Nov. 8, 1659 Als breder bij ’t Timors sommier verbael onder desen datum can naergelesen werden file 2460, folio 378
Nov. 10, 1659 Haer Edelens rijden tot besichtinge der dam onder Noortwijck als ’t gaen der cruyt- en andere molens derwaerts file 2460, folio 378
Nov. 10, 1659 Komt een brieff van ’s Compagnies resident op Bantam aen haer Edelens met vrijmans vaertuych file 2460, folio 378
Nov. 10, 1659 Derselver letteren sommier inhouden file 2460, folio 378-380
Nov. 10, 1659 Comt met een expresse noch een brieff van vorengemelte ’s Compagnies resident op Bantam file 2460, folio 380
Nov. 10, 1659 Desselfs inhout file 2460, folio 380-381
Nov. 10, 1659 ’t Gallot Ens een keer na Bantam te laten doen file 2460, folio 382
Nov. 11, 1659 De 2 kinderen van saliger domine Backerius naer ’t patria te laten vertrecken file 2460, folio 382
Nov. 11, 1659 Den meestertimmerman van de rede alhier tot meester timmerman op Onrust gestelt file 2460, folio 382
Nov. 11, 1659 En den meesterknecht op Onrust tot meestertimmerman deser rede file 2460, folio 382
Nov. 12, 1659 Translaet des briefs door den Pangeran Ratou op Sambas aen den Edele heer gouverneur generael geschreven en door Thijs Pietersz. medegebracht file 2460, folio 382-383
Nov. 13, 1659 Het gallot Ens seylt van hier na Bantam met 2 briefjes, d’een aen ’s Compagnies en de andere aen den Engelsen resident aldaer file 2460, folio 383
Nov. 13, 1659 Het fluytschip den Oyevaer van Java’s Oostcust met een last houtwercken file 2460, folio 383
Nov. 13, 1659 Brengt een brieff nevens eenige bijlagen aen haer Edelens van haer resident daermede file 2460, folio 383