Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 4, 1756 Voorburg gebleeven in het opseylen van de Gangas met dies lading file 2586, folio 228
Jan. 24, 1714 Ontfangene vaderlantse papieren van ’t schip Voorburgh file 2540, folio 118-119
Oct. 14, 1717 Lading van gemelte Voorburgh file 2546, folio 543-544
Feb. 16, 1680 De collegiën der justitie sullen bij voorcomende testamenten op de conditiën der curateurs nauw letten file 2486, folio 191
June 25, 1694 Ordre[174] gestelt op het monsteren der vertreckende schepen tot voorcominge van het ontslippen van luyden met schulden beladen file 2513, folio 464
Sept. 3, 1694 ’s Compagnies erven en gronden alomme te laten meten en in een boek te samen registreren tot voorcominge van disputen en duysterheden in toecomende file 2513, folio 635
Jan. 17, 1687 Resolutie van geen Mahometaanse ingesetenen beesten tot hare publieke feesten te laten slagten dan met consent van haren outsten capiteyn, tot voorcominge van sluykerijen van de impost op ’t geslagte vee file 2502, folio 33
Jan. 8, 1692 Besluyt om de geconfisqueerde goederen van den Engelsman Lemuel Blackmore tot voorcomingh van bederff bij venditie te laten verkopen file 2508, folio 11
Nov. 20, 1691 Maar hare medegebragte brieven door den sabandhaar van de Voorde te laten afvorderen file 2507, folio 535
April 15, 1692 d’Ed. Pieter Duclasel, Gerard van de Voorde, Edmond Sterrevelt en Claas Alebos gecommitteert om met den procuradoor van Macao in conferentie te treden file 2508, folio 282-283
Nov. 12, 1692 Idem van de missive[279] van sabandhaer Gerard van de Voorde aan den Pangeran Area file 2509, folio 765-766
Dec. 3, 1692 Briefje[310] van den sabandhaer Gerard van de Voorde naer Banjermassing aan den Pangerang Martaningrat file 2509, folio 830
Feb. 1, 1693 En een ditto van sijn soon Pangerang Area aan den sabandaar Gerard van de Voorde file 2510, folio 119
Feb. 1, 1693 Idem van Pangerang Area aan den Edele Gerard van de Voorde file 2510, folio 121-122
July 11, 1693 De Balyse briefdragers door den sabandhaar Gerard van de Voorde binnen gebragt, leveren over hare medegebragte brief file 2511, folio 599
Aug. 15, 1693 Idem van een ditto[212] door den sabandhar Gerard van de Voorde aan den Pangerang Area geschreven file 2511, folio 681-685
Sept. 19, 1693 Briefje van Banjermassing van den Pangerang Marta Ningrat aan den sabandhaar Gerard van de Voorde file 2511, folio 748
April 15, 1694 Item nog twee Maleytse briefjens van Pangerang Area, ’t eene aan de regering en ’t andere aan den sabandhaar Gerard van de Voorde file 2512, folio 302
April 15, 1694 Item aan den sabandhaar Gerard van de Voorde file 2512, folio 303-306
July 13, 1694 Vertrek van den Palimbangsen Jouragan Souria met een briefje van den Sabandhaar Gerard van de Voorde aan desselfs meester den Pangeran Aria file 2513, folio 503