Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 5, 1696 Notificatie van ’t geresolveerde wegens ’t oude agterstal van den ondercoopman Smetser op sijn administratie tot Damack file 2516, folio 970
Dec. 6, 1696 De copia van dien brieff heden per den sabandar der Chinesen tot Damack afgesonden file 2516, folio 970
Dec. 4, 1696 En in ’t generale resolutieboeck g’insereert file 2516, folio 969
Dec. 5, 1696 Vertreck van den borger timmerman Juriaan Abrahamsz. over Japara nae Rembang tot den aanbouw van vaertuygen voor d’E. Compagnie file 2516, folio 969
Dec. 5, 1696 Met schrijvens aan den gesaghebber Pieter Goodschalk en den raat ter eerstgemelte plaatse file 2516, folio 969
Dec. 5, 1696 Eysch van houtwercken voor ’t aanstaande jaer 1697 file 2516, folio 969
Dec. 5, 1696 Ordre rakende eenige lijffeygene de Bimanesen afgesanten aldaer tegen danck afgenomen file 2516, folio 969
Dec. 4, 1696 ’t Jagtje den Swarten Arent retourneert van daer met 65 2/3 bharen witte peper en 50 potten withkalck file 2516, folio 968
Dec. 4, 1696 Den over ’t quetsen van den loera Intraprana g’executeerden soldaet Jan Matthijse van Hulst oock medebrengende file 2516, folio 968
Dec. 4, 1696 Item een originele briefje van den gemelde gesaghebber en raet file 2516, folio 968
Dec. 4, 1696 Twee concept-instructies voor den groten en kleenen winckelier deses Casteels in Rade van India g’approbeert file 2516, folio 968
Dec. 3, 1696 ’t Jagt de Conick van Bantam om peper nae Bantam file 2516, folio 967
Dec. 3, 1696 Met de nevenstaande balken voor den Sulthan en een geleyd-briefje aan den gesaghebber Zacharias Roman en den raad aldaer file 2516, folio 967
Dec. 3, 1696 Den boeckhouder Evert Leeuwerck gaat over tot vervang van den medeboeckhouder François Mesnage die tot opperhooft van Timor aangestelt is file 2516, folio 967
Dec. 3, 1696 Oock werd den afgesant van den Tommagon Patmanagara tot Damack weder gedepescheert met een briefje aan hem selfs en een ditto aan sijn moeder file 2516, folio 964
Dec. 3, 1696 Insertie van beyde die briefjes file 2516, folio 964
Dec. 3, 1696 En de overwinninge aan de zijde van den vijand behaelt file 2516, folio 962
Dec. 3, 1696 Cargasoen van ’t fluytje de Hen voormelt file 2516, folio 962
Dec. 3, 1696 Den afgesondene van den Angabij Cartajoeda tot Tsiassem vertreckt weder nae huys file 2516, folio 962
Dec. 3, 1696 Met ’t nevenstaande antwoort briefje aan voorsz. sijn meester file 2516, folio 962