Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 5, 1705 En een ditto van den luytenant Jacob Palm tot Tanjongpoura ontfangen file 2527, folio 885-886
Oct. 6, 1705 Voorstellinge te deser rheede van de heer Willem de Roo als directeur van Bengale file 2527, folio 886
Oct. 8, 1705 Ontfang van een duplicaat missive van den provisioneel gesaghebber Jacob Claasz. en raad in Banda file 2527, folio 886-887
Oct. 8, 1705 Lasten en winsten van dat comptoir in een rond jaar file 2527, folio 887
Oct. 8, 1705 Aankomste van de fluyt de Peperboom uyt Ternaten over Bima en Samarang file 2527, folio 887
Oct. 8, 1705 Met de hiernevens gespecificeerde papieren file 2527, folio 887
Oct. 8, 1705 Inhoud van den Ternaatsen briev file 2527, folio 888
Oct. 8, 1705 Soomede van die van de heer De Wilde uyt Cartazoura file 2527, folio 888-889
Oct. 8, 1705 Lading van de Peperboom file 2527, folio 889
Oct. 8, 1705 ’t Galjoot de Mercurius vertrekt over Mallabaar na Persia file 2527, folio 889-890
Oct. 8, 1705 Met brieven voor de bedientens te Mallabaar, Ceylon en Persia file 2527, folio 890
Oct. 8, 1705 Zoomede een brievje aan den resident Anthony van der Broek tot Rembang afgesonden file 2527, folio 890-891
Oct. 8, 1705 d’Overheeden van de scheepen Schoonewal, Neptunis en Slooten erlangen haar afscheyt file 2527, folio 891
Oct. 9, 1705 De heer Willem de Roo werd door Haar Edelens en corps door de gerangieerde militairen tot buyten de Waterpoort, en van daar door gecommitteerdens aan boort geconduiseert file 2527, folio 891-892
Oct. 9, 1705 En doen op haare wederkomste rapport file 2527, folio 892
Oct. 9, 1705 De scheepen Schoonewal, Neptunis en Slooten vertrekken over Malacca na Bengalen file 2527, folio 892
Oct. 9, 1705 Wat scheepen haar nog staan te volgen en ten welken eynde, staat hiernevens file 2527, folio 892-893
Oct. 9, 1705 Soo mede wat papieren met eerstgenoemde bodems afgesonden zijn file 2527, folio 893-894
Oct. 9, 1705 Lading van voormelte 3 bodems file 2527, folio 894
Oct. 9, 1705 Per de patschiallang de Sousouhounang een brievje van de bedientens tot Samarang file 2527, folio 894