Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 16, 1704 De eene ten geleyde van laastgemelte bodem en d’andere tot rescriptie op de brieven anno passado van hier ontfangen, etc. file 2525, folio 71-72
Feb. 16, 1704 Specificatie van ’t aangebragte door gemelte bodem file 2525, folio 72
Feb. 16, 1704 Wedercomste van ’t fluytje de Hen van ’t eyland Banca en van ’t peylen der gronden en dieptens aan den oostcant volgens medegebragte aantekeninge file 2525, folio 72
Feb. 17, 1704 Een briev van den gesaghebber Joan van Velse en raad tot Bantam per Inlands vaartuyg ontfangen file 2525, folio 73
Feb. 17, 1704 Meldende de verschijninge aldaar en ’t weder vertreck der laast vertrockene retourscheepen file 2525, folio 73
Feb. 17, 1704 Aankomste van de fluyt Oosthuysen uyt Siam met de bijlagen tot de missive per den Eenhoorn ontfangen gehorende file 2525, folio 73
Feb. 17, 1704 Item de brieven soo van de vorige als presente coningen en berquelangs file 2525, folio 73
Feb. 17, 1704 Alsmede de geslote negotieboeken van dat comptoir file 2525, folio 73
Feb. 17, 1704 Winsten en ongelden in een jaar volgens deselve file 2525, folio 74
Feb. 17, 1704 En specificatie der goederen met gemelte bodem aangebragt file 2525, folio 74
Feb. 18, 1704 Den Portugeesen priester onder den 15e deser vermelt bij Sijn Edelheyt gebragt en vervolgens aan den capitain van ’t Portugees scheepje St. Pedro en Paulo opgegeven file 2525, folio 74-75
Feb. 19, 1704 Inhalinge van de Siamse conings en berquelangs brieven den 17e deser per Oosthuysen aangebragt in 4 stux bestaande file 2525, folio 75-76
Feb. 19, 1704 Insertie derselve translaten file 2525, folio 76-91
Feb. 19, 1704 Advys brievje van d’overheeden der retourscheepen Belois, Brandenburg, Jerusalem en Schoonderloo, meldende dat tot voor de Peperbhay de reys gevordert hadden file 2525, folio 91
Feb. 19, 1704 Lijckstatie van mevrouw Sara Croese gemaline van de heer raad ordinaris Mr. Jacob van Dam gisteren overleden sijnde file 2525, folio 91-94
Feb. 19, 1704 Een brievje per Europeaans soldaat aan den commandeerende vaandrager Jacob van der Bussche tot Tanjongpoura afgevaardigt file 2525, folio 94
Feb. 19, 1704 Besluyt van ’t jagt Noordgouw met 65 zeevarende te bemannen file 2525, folio 95
Feb. 20, 1704 Wedercomste van de pantsjallang de Schelvis sijnde door ’t Japans opperhooft aan ’t eyland Capas gelaten om op de Siamsvaarders te kruyssen file 2525, folio 95
Feb. 21, 1704 Een brievje van den ondercoopman Jan Aouwer tot Palembang per Inlands vaartuyg file 2525, folio 95
Feb. 21, 1704 Meldende dat den Inlander tot Jamby mede t’eenemaal tot d’aanneminge van colomrealen onwillig was geworden file 2525, folio 96