Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 28, 1701 Aenwijsinge van de manschap daermede repartrieerende file 2521, folio 641-642
Dec. 28, 1701 Per 2 afgesondene soveele briefjes ontfangen als een van Tommagon Wira Dadaha tot Soucapoura file 2521, folio 642
Dec. 28, 1701 Een van Carta Jouda tot Sjassem file 2521, folio 642
Dec. 28, 1701 Translaat van de eerste file 2521, folio 642-643
Dec. 28, 1701 Translaat van de laaste file 2521, folio 643
Dec. 29, 1701 ’t Jagtje den Blauwen Berg vertrekt over Sirrebon naer Japara en de chialoup Haubois direct naer Sirrebon file 2521, folio 643
Dec. 29, 1701 Aenwijsinge der brieven daermede versonden file 2521, folio 643-644
Dec. 29, 1701 Alsmede der schietgeweiren en verdere benodigtheden ten bedrage van f. 3144:8:- file 2521, folio 644
Dec. 29, 1701 Voorts korten inhout van dien allen file 2521, folio 644
Dec. 29, 1701 In extraordinaris vergadering een begin gemaakt met het collationeren der generale missiven file 2521, folio 644
Dec. 29, 1701 Wierd het jagt de Geelvink voor de camer Amsterdam na ’t vaderland aengelegt file 2521, folio 644-645
Dec. 30, 1701 De Parkiet komt van Tanjongpoura terug met de gecommitteerde uytdeelders der goede maanden en een briefje van den vaandrig Jacob van der Bussche ten geleyde van eenig garen en indigo ter somma van f. 126:12:- file 2521, folio 645
Dec. 30, 1701 Verder inhoud van dien brief file 2521, folio 645-646
Dec. 30, 1701 ’t Collationeren der vorengenoemde generale missive ten eynde gebragt file 2521, folio 646
Dec. 30, 1701 En verstaen na Macassar te senden twee stux pantsjallangs file 2521, folio 646
Dec. 31, 1701 ’t Engels schip Trumbal Galey comt uyt China file 2521, folio 647
Dec. 31, 1701 Nouvelles uyt dat rijk na ’t berigt der jongst alhier g’arriveerde Chinese anachodas file 2521, folio 647-648
Dec. 31, 1701 Verpagtinge der incomste van ’t coninkrijk Jaccatra voor den jare 1702 file 2521, folio 648-649
Dec. 31, 1701 Aengecome vaartuygen file 2521, folio 649-651
Dec. 31, 1701 Vertrocke vaartuygen file 2521, folio 651-653