Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 19, 1701 Ontfange ter secretarye een briefje door Radja Tambora van de Caab de Goede Hoop aen den majoor Adolf Winkler geschreven file 2521, folio 407
Aug. 19, 1701 Resolutie om de na Souratta en Persia te vertrecken staende schepen voor 9 maenden te laten provideren file 2521, folio 407
Aug. 19, 1701 En de fluyt Nierop af te leggen en verkopen file 2521, folio 407
Aug. 21, 1701 Per Inlands vaertuyg een briefje van Bantam ontfangen file 2521, folio 407
Aug. 21, 1701 Soomede een briefje met het jagt de Purmer van Tagal file 2521, folio 408
Aug. 21, 1701 En een ladinge van f. 1359:-:- file 2521, folio 408
Aug. 22, 1701 Affixie van biljetten tot vercoop van de fluyt Langewijk file 2521, folio 408
Aug. 22, 1701 En ontfang eener missive van den gouverneur en raed tot Banda file 2521, folio 408
Aug. 22, 1701 Mitsgaders korten inhout van dien brief file 2521, folio 408
Aug. 23, 1701 Depeche van de chialoup ’t Casteel Batavia met een missive aen den gesaghebber en raed tot Bantam ten geleyde van den diamantslijper Hendrik Cras file 2521, folio 408-409
Aug. 23, 1701 ’t Doodvonnisse in Ternaten tegens schipper Adriaen Hartsen gevelt door de Raed van Justitie wel en ten regte gewese verklaart file 2521, folio 409
Aug. 24, 1701 Arriveert van Madras te deser rheede ’t Portugees scheepje Santo Joan Baptista file 2521, folio 409-410
Aug. 24, 1701 Insertie van een missive door Tommagon Jouda Nagara tot Samarang aen Sijn Edelheyt geschreven file 2521, folio 410
Aug. 26, 1701 Resolutie om bij den aenleg van ’t schip de Generale Vreede na ’t patria te persisteren file 2521, folio 411
Aug. 26, 1701 ’t Fluytje de Hen na Sumatra’s Westcust aengelegt file 2521, folio 411
Aug. 26, 1701 Den generale opneem onder ultimo deser te laten geschieden file 2521, folio 411
Aug. 26, 1701 De gereet sijnde schepen na Souratta en Persia gedestineert na de Straat Sunda te laten vertrecken file 2521, folio 411
Aug. 26, 1701 De romp van de fluyt Langewijk voor 900 rijksdalders vercoop file 2521, folio 411
Aug. 26, 1701 Den secretaris van Haer Edelens Mattheus de Haan op sijn versoek van die dienst ontslagen file 2521, folio 411
Aug. 26, 1701 En in desselfs plaats wederom aengestelt den visitateur generaal Willem de Roo file 2521, folio 412