Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 21, 1701 Insertie van een acte voor Maes Wira Soeta regent van Tsiassem file 2521, folio 313
June 21, 1701 Malaxe besoigne file 2521, folio 313
June 22, 1701 Afscheytmael van ’t Japans opperhooft ende de verdere vrunden derwaerts vertreckende file 2521, folio 313
June 23, 1701 Voorstellinge van gemelte opperhooft hier ter rheede file 2521, folio 313
June 23, 1701 Advys briefje door de overheden van ’t schip Cattendijck comende uyt het vaderlant en nouvelles daer in begrepen file 2521, folio 314
June 23, 1701 Arrivement van de fluyt Diemen comende uyt het vaderlant voor reecquening van de camer Amsterdam file 2521, folio 314
June 23, 1701 Met de nevenstaande manschap. file 2521, folio 315
June 23, 1701 En een ladinge van f. 202941:-:- file 2521, folio 315
June 23, 1701 Insertie van een relaasje door vijf Saleyeresen gedaan file 2521, folio 315
June 24, 1701 Item van een brief door Tommagon Soura Nata tot Damaq aan de heere gouverneur generael geschreven file 2521, folio 316
June 24, 1701 Item van een ander door denselven aan den heere directeur generael geschreven file 2521, folio 317
June 24, 1701 Arrivement van de fluyt Langewijk van Tagal met een briefje van daer file 2521, folio 317
June 24, 1701 ’t Schip de Generale Vrede na het patria aangelegt file 2521, folio 317
June 24, 1701 Tot dispenciers de ondercoopluyden Pieter van der Horst en Hendrik Haek aangestelt file 2521, folio 317
June 24, 1701 En den ondercoopman Jacob van Loo tot eerste administrateur van ’t graan maguasijn file 2521, folio 317
June 25, 1701 Retourneerd de geweldige Wouter de Vries van ’t schip Kattendijck met de hier nevensgemelte brieven file 2521, folio 318
June 25, 1701 Seven pirate werden ter dispositie van Haar Edelens uyt patria herwaerts teruggesonden file 2521, folio 318
June 25, 1701 Daeronder eene om aan het geroofde aanwijsinge te doen file 2521, folio 318-319
June 25, 1701 De fluyt de Voetboog in sijne reyse na Europa omtrent Phermanbucq verongeluckt file 2521, folio 319
June 25, 1701 Korten inhout van de missive van de Caeb de Goede Hoop file 2521, folio 319