Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 14, 1701 Aenkomste van twee jonken, ’t eene van Tonquin en ’t andere uyt China van Eymuy file 2521, folio 77
Feb. 14, 1701 Item van ’t Engels schip Borneo uyt Engeland, desselfs monture en bemaninge file 2521, folio 77
Feb. 14, 1701 Relaterende dat Sweeden en Deenemarken in oorlog waren mitsgaders eenige verdere nouvelles wegens den keyser, de Coningen van Spangiën, Engeland en Vrankrijk file 2521, folio 77-78
Feb. 14, 1701 Dog had geen tijdinge wegens de komste van Compagnies retourvloot onder de vlaggen van d’heeren Valkenier en Lycochton kunnen vernemen file 2521, folio 78
Feb. 14, 1701 De fluyt Oosthuysen arriveert uyt Siam met schrijvens van ’t opperhooft en raed file 2521, folio 78
Feb. 14, 1701 Continuatie der beroerte en tyranicque regeringe in dat rijk file 2521, folio 78-79
Feb. 14, 1701 Sonder dat men egter voor eenig gewelt aen Compagnies logie of effecten had te vreesen file 2521, folio 79
Feb. 14, 1701 Dog wiert de negotie daerdoor veel ten agteren geset file 2521, folio 79
Feb. 14, 1701 De geschenken anno passado derwaarts gesonden waren aangenaem geweest file 2521, folio 79
Feb. 14, 1701 En in recompens een contra-geschenk van meerder waarde g’ordonneert file 2521, folio 79
Feb. 14, 1701 Lasten en winsten van het comptoir in Siam staende het boekjaer 1699-1700 file 2521, folio 79
Feb. 14, 1701 Bedragende de ladinge van voormelte fluyt Oosthuysen f. 41470:12:8 file 2521, folio 80
Feb. 15, 1701 Een Chinees jonk verschijnt van Eymuy en wert een briefje aen den gesaghebber en raed tot Bantam afgevaardigt file 2521, folio 80
Feb. 15, 1701 Korten inhout van hetselve file 2521, folio 80
Feb. 15, 1701 Resolutie om het logiement der boomwagters en wagt der soldaten daer bescheyden mitsgaders het hooft te laten vernieuwen file 2521, folio 80
Feb. 16, 1701 Besluyt om de papieren wegens de 42 kisten particulieren agterhaalden amphioen den advocaat fiscaal te laten volgen file 2521, folio 81
Feb. 16, 1701 Teneynde derwegen naer regten te procederen file 2521, folio 81
Feb. 17, 1701 Aenkomste van een wangkang uyt Siam ‘toebehorende een Portugees inwoonder aldaer’ bevestigende de tirannique regering in dat rijk file 2521, folio 81
Feb. 17, 1701 Briefje na Sirrebon om de verdere insameling der aenbestede 200 lasten rijs te doen staken file 2521, folio 81
Feb. 17, 1701 Depeche van het freguat Peter en Paul na ’t vaderland file 2521, folio 82