Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 24, 1699 De heeren Raden van India Wouter Valkenier en Wybrand Lycoghthen versoeken haer verlossinge nae het vaderlant file 2519, folio 154
Feb. 24, 1699 Dog is de dispositie daerover uytgesteld file 2519, folio 154
Feb. 25, 1699 Het jagt de Schelde vertrekt na Banda met den coopman Jacob Claarbout file 2519, folio 154
Feb. 25, 1699 Medenemende gemeen en secreet schrijven aan den gouverneur Balthasar Coyet en den raed file 2519, folio 154
Feb. 25, 1699 Mitsgaders de nevenstaande contanten en behoeften file 2519, folio 154
Feb. 26, 1699 Depêsche van de afgesanten van den Sultan van Bantam den Ratoe Bagus Semi Ningrat en Kiay Aria Natta Sedana file 2519, folio 155
Feb. 26, 1699 Met een missive aan haeren heer en een ditto aan onse bediende aldaer file 2519, folio 155
Feb. 26, 1699 Insertie van de eerstgemelte missive file 2519, folio 155-157
Feb. 27, 1699 Vertrek van de fluyt Jerusalem nae Amboina met een missive aan de bediende aldaer file 2519, folio 158
Feb. 27, 1699 Item een briefje aan de vrunden in Ternaten file 2519, folio 158
Feb. 27, 1699 Ladinge van de fluyt Jerusalem file 2519, folio 158-159
Feb. 27, 1699 Den opperchirurgijn Willem Adelburg aangestelt tot binnenregent over het Lazarushuys op ’t eyland Purmerent file 2519, folio 160
Feb. 28, 1699 Ontfangen antwoord van den resident Lucas Meur en den raad tot Sirrebon op ’tgeen den 9e en 14e deser aan deselve is geschreven file 2519, folio 160
Feb. 28, 1699 Den afgesant van den coning en rijxgroten tot Bima weder na huys gedepêscheert file 2519, folio 161
Feb. 28, 1699 Met het nevenstaande briefje aan desselfs principalen file 2519, folio 161
Feb. 28, 1699 Het jagt Andromeda vertrekt na Banda met een dubbelde missive aan de bediende aldaer file 2519, folio 162
Feb. 28, 1699 En beladen met het nevenstaande file 2519, folio 162
Feb. 28, 1699 Het Engels schip de Toscaanse Galey arriveert uyt China file 2519, folio 163
Feb. 28, 1699 Aangecome vaertuygen file 2519, folio 163-166
Feb. 28, 1699 Vertrocke vaertuygen file 2519, folio 166-169