Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 9, 1659 ’t Fluytie de Mees en het Wapen van Batavia met de ordinaris Raet Arnold de Vlamingh van de Maronde file 2460, folio 152
May 10, 1659 Het schip Hilversum een keer over de Maronde te doen file 2460, folio 153
May 10, 1659 Een jonck van capitein Bingam van Cheribon comende [...] met de Bantammers aengedaen was maer hebben affgeslagen file 2460, folio 153
May 10, 1659 Met ’t jacht Brouwershaven voor Japan af te steken 450000 guldens file 2460, folio 154
May 10, 1659 Het jacht de Veere voor Tayoan aengeleght file 2460, folio 154
May 10, 1659 Een steene muyr tot affsluytinge van de westzijde bij ’t Viercant te laten maken file 2460, folio 154
May 10, 1659 Twee vaertuygen met 2 gesanten […] gecomen van den pangeran tot Jamby file 2460, folio 154-155
May 12, 1659 De gesanten van Jamby op het Casteel ter audiëntie gebracht file 2460, folio 155-156
May 12, 1659 Het jacht Nachtglas uyt Tayoan file 2460, folio 156
May 12, 1659 Inhebbende 20.000 ponden suycker file 2460, folio 156
May 12, 1659 Een brieff met expressen van den gouverneur van Samarangh Wangsa Radja aen d’E. Her Generael file 2460, folio 156-157
May 13, 1659 Het jacht de Griffioen en ’t fluytje de Mees na ’t eylant Sebesse om eenig hout te cappen ende te halen file 2460, folio 157
May 13, 1659 Comen hier ter rhede van Japara de fluyten Coning David en de Harp met houtwercken file 2460, folio 158
May 13, 1659 Brengen mede een brieff en eenige bijlagen van ’s compagnies resident file 2460, folio 158
May 13, 1659 Desselfs sommier inhout file 2460, folio 158-161
May 13, 1659 Twee Chinese vaertuygen van hier nae Tayouan te varen toegestaen file 2460, folio 162
May 13, 1659 Coninck David voor Japara en Siam aengelegt file 2460, folio 162
May 13, 1659 De Harp voor Tayouan file 2460, folio 162
May 13, 1659 In plaetse van rantsoen vlees en speck aen ’t volck derselvre ter rhede leggende schepen yder 2 stuyvers en eys in comptant te geven[6] file 2460, folio 162
May 14, 1659 De Jambyse gesanten versoecken dat haer beyde vaertuygen binnen de stad mogen mogen schieten file 2460, folio 163