Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 11, 1695 ’t Jagtje de Wind vertreckt om peper na Bantam met f. 43523:14;- aen Spaense realen contant file 2514, folio 21
Jan. 11, 1695 Onder geleyd van Haar Ed. briefje aen den commandeur Harmen Dirckse Wanderpoel en raet aldaar file 2514, folio 21-22
Jan. 11, 1695 De patsjallang de Vogeltruys na Java’s Oostkust gesonden om in retour te berigten wat houtwerken aldaar vaerdig leggen file 2514, folio 22
Jan. 11, 1695 Gelijk bij ’t briefje aan de residenten medegenomen uytwijst file 2514, folio 22
Jan. 11, 1695 Daermede behalven dien ook afgeschickt een briefje aen den resident Christiaan Crijger tot Sirrebon file 2514, folio 23
Jan. 11, 1695 Mitsgaders dat plaatsje versien met eenige behoeften tot f. 132:6:- in geld file 2514, folio 23
Jan. 11, 1695 De verkiesingh van den kerkenraat en ouderlingen en diaconen door de Hoge Regering geapprobeert file 2514, folio 23-24
Jan. 11, 1695 Tot binnenvader van het nieuwe armenhuys aangestelt de voorsanger van de groote Nederduitse kerk Dionisius Piron file 2514, folio 24
Jan. 11, 1695 Het negotie comptoir staende binnen dit Casteel goetgevonden om desselfs quade gestalte te laten vertimmeren file 2514, folio 24
Jan. 14, 1695 Het jagtje de Stantvastigheyt van Mauritius en Madagaskar gearriveert met 38 slaven van laatsgenoemde en een missive van ’s Compagnies ministers van het eerstgemelte eylandt file 2514, folio 24-25
Jan. 14, 1695 Het jagtje de Peperthuyn met den koopman Joannes Hofman van Sumatra’s Westkust verschenen medebrengende het schrijven van den commandeur en raat tot Padangh file 2514, folio 25
Jan. 14, 1695 Cargo van dat bodempje file 2514, folio 25-26
Jan. 14, 1695 Het fluyt Cronenburgh over Macasser nae Timor aengelegt file 2514, folio 26
Jan. 16, 1695 ’t Jagtje Andromeda met een peper lading van Palimbang aangekomen, onder geleyde van een missive van d’compagnies bediende aldaar file 2514, folio 26
Jan. 16, 1695 En het fluytschip ’t Huys te Spijk uyt Siam gearriveert ook met schrijvens der residenten; item van den Coninck en berquelangh file 2514, folio 26-27
Jan. 16, 1695 Aanwijsing van de winsten en lasten van dat comptoir in het jongste jaer file 2514, folio 27
Jan. 16, 1695 Cargo van ’t Huys te Spijk voormelt file 2514, folio 27
Jan. 16, 1695 Van Bantam gearriveert het jagtie de Wind met 425 bharen peper en een geley briefje file 2514, folio 27
Jan. 18, 1695 Inhalinge van de brieven van den Coning en berquelangh in Siam file 2514, folio 28-29
Jan. 18, 1695 Insertie van ’s Conings missive file 2514, folio 29-38