Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 8, 1693 Rakende verscheyde oude schulden bij de logieboeken lopende file 2511, folio 736
Sept. 8, 1693 De Edelens Paulus de Roo en Dirck Comans gecommittteert tot het confronteren der verantwoordig ’s heeren geregtigheyt door de secretaris van schepenen Pieter Kettingh tegens de protocollen file 2511, folio 736
Sept. 9, 1693 De fluyt Bronste van Indermayoe met duygen en een briefje[235] van de adsistent Lucas Münster file 2511, folio 737
Sept. 9, 1693 Idem[236] hetgene jongst na Ziassem aan den boekhouder Christiaan Krijger was gesonden file 2511, folio 737
Sept. 10, 1693 Vertreck van de schepen Java en Courtjene na Ceylon file 2511, folio 737
Sept. 10, 1693 En van daar na Mallabaar en Persia gedestineert file 2511, folio 737
Sept. 10, 1693 Twee brieven[237] na Ceylon en Mallabaar daarmede versonden file 2511, folio 737-738
Sept. 10, 1693 Specificatie der goederen en coopmanschappen daarmede afgaande file 2511, folio 738-739
Sept. 11, 1693 De predicant Fredricus Gobius op het advys des kerkenraats gereleveert van het suspens hem in Banda opgeleght file 2511, folio 740
Sept. 11, 1693 Den oppercoopman Herbert de Jager weder costgelt en rantsoen toegeleght file 2511, folio 740
Sept. 11, 1693 En den pagter van Molenvliet surcheance sijner pagtpenningen vergunt tot het eynde deses jaars file 2511, folio 740
Sept. 12, 1693 Zijn Edelheyt nae Onrust om de wercken te besigtigen file 2511, folio 741
Sept. 13, 1693 Vertreck van de fluyt de Civetkat nae Ziam file 2511, folio 741
Sept. 13, 1693 Briefje na Bantam per Inlands vaartuygh file 2511, folio 741
Sept. 13, 1693 Tot advertentie van de stoffigheyt der jongst ontfange peper file 2511, folio 742
Sept. 13, 1693 En dat het restant in ’s Compagnies packhuyzen aldaar zoude moeten werden overgeharpt file 2511, folio 742
Sept. 13, 1693 Den burger Theunis van Cleef van Malacca met schrijven[238] van den gouverneur en raad file 2511, folio 742
Sept. 13, 1693 En ook een apart briefje[239] van den independent fiscael Arnoldus Hackius file 2511, folio 742-743
Sept. 14, 1693 Arrivement van ’t jagtje den Blaauwenbergh van Malacca file 2511, folio 743
Sept. 14, 1693 Met een missive van den gouverneur en raad de dato 5e augusty file 2511, folio 743