Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 15, 1692 Resolutie om voortaan alle de maandgelden den caffiers ‘off Inlantse dienaren van de officieren der justitie deser stede’ uyt ’s Compagnies cassa te betalen file 2508, folio 114
Feb. 15, 1692 Te weten ider 3 rds ter maant sonder onderscheyt file 2508, folio 114
Feb. 15, 1692 Den ontfanger generael Simon van den Bergh als president van commissarisen der huwelijxe en klene saken in Rade van India beëdigt file 2508, folio 114-115
Feb. 15, 1692 Sekere erfjens in de zuydervoorstadt bij taxatie aangenomen tot het maeken van een Portugese kerck en kerckhoff file 2508, folio 115
Feb. 15, 1692 Den pagter van de coornmolen des voorleden jaars een maant pagt penningen geremitteert file 2508, folio 115
Feb. 16, 1692 Besluyt over saken van Ambon en de fortificatie werken aldaer bij resolutiën onder dato deses te lesen file 2508, folio 115-116
Feb. 17, 1692 ’t Schip Oostzouburgh uyt het vaderlant met den commandeur Abraham Boudens file 2508, folio 116
Feb. 17, 1692 Hebbende 75 dooden gehadt gedurende de reyse file 2508, folio 116
Feb. 17, 1692 Wat brieven[376] daermede sijn ontfangen file 2508, folio 117
Feb. 17, 1692 Idem het carguasoen file 2508, folio 117-118
Feb. 17, 1692 Arrivement van ’t fluytje Drakesteyn uyt Bengale met een missive[377] van den directeur Arnoldus Muykens en raat file 2508, folio 118
Feb. 17, 1692 Spierdijk was den 23en december 1691 van daer naer Ceylon vertrocken met retouren voor het vaderkant file 2508, folio 118
Feb. 17, 1692 En stont van Meydrecht gevolgt te werden file 2508, folio 119
Feb. 17, 1692 Carguasoen met Drakesteyn alhier ontfangen file 2508, folio 119
Feb. 18, 1692 Per Inlands vaartuygh briefje[378] van Sirrebon file 2508, folio 120
Feb. 18, 1692 Door een ongemene sware donderslagh aldaer den 2 January afgeschiet file 2508, folio 120
Feb. 18, 1692 Was ’s Compagnies woninge eeniger maten beschadigt geworden file 2508, folio 120
Feb. 19, 1692 Vertrek van ’t fluytie de Chivetkat naer Ternaten met den predicant Petrus Jacobus Costerus file 2508, folio 120-121
Feb. 19, 1692 Den pagter van de vismarck in ’t voorleden jaar Isaac Willemsz. een halve maant pagtpenningen geremitteert file 2508, folio 121
Feb. 19, 1692 Den ontfanger generael Simon van den Bergh aangestelt tot commandeur over de schepen van oorloge hier ter rhede file 2508, folio 121-122