Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 23, 1690 Item van de coopmanschappen, contanten, etc. voor de Westcust van Bengalen file 2506, folio 227
May 23, 1690 Translaet brief van den capitain der Maleyers Wan Abdul Bagus aen Radja Boedjangh op Indrapoura file 2506, folio 227-228
May 23, 1690 Translaet brief van gemelte capitain der Maleyers Wan Abdul Bagus aen Jan de Pattoewan Zoetan op Manjoeta file 2506, folio 227-228
May 24, 1690 De chialoup ’t Casteel Batavia uyt de Straet Sunda van ’t schip de Crap terug met den boekhouder daeraff file 2506, folio 228
May 24, 1690 En diverse brieven[334] uyt ’t patria file 2506, folio 228-229
May 24, 1690 Mitsgaders een briefje[335] van den commandeur Simon van der Stel en raed tot de Cabo file 2506, folio 229
May 25, 1690 ’t Schip Crap uyt Holland over de Cabo voor reecq. der Camer Hoorn met 104 coppen file 2506, folio 229
May 25, 1690 Specificatie van ’t aengebragte cargasoen file 2506, folio 229-230
May 25, 1690 Het doodvonnis van schepenen tegen den Chinese valschen munter Limnako geapprobeert file 2506, folio 230
May 25, 1690 Item het doodvonnis van den Raed van Justitie tegens 64 complicen van den rebel Joncker van Manipa file 2506, folio 230
May 26, 1690 ’t Placaet[336] tegen de aencomste en ’t overblijven van vele vremde ondeugende Chinesen geapprobeert file 2506, folio 231
May 27, 1690 De patsjallangh de Vogelstruys van Bantam met een origineel en apart briefje[337] van den gesaghebber en raed, mitsgaders Sijn Edelheyt alleen getekent file 2506, folio 231
May 28, 1690 De chialoup Cheribon en patsjallang de Vogelstruys naer Bantam, missive[338] aen den gesaghebber en raed file 2506, folio 231
May 28, 1690 ’t Versondene naer Bantam file 2506, folio 231
May 29, 1690 Publicatie van ’t placaet[339] tegen de aenkomst en ’t overblijven van de vremde ondeugde Chinese file 2506, folio 231
May 29, 1690 Insertie van ’t selve file 2506, folio 231-237
May 29, 1690 Item[340] de nieuwe conditiën voor de Chinese toptafels file 2506, folio 238
May 29, 1690 Per Inlants vaertuygh naer Bantam een briefje[341] aen den gesaghebber en raed file 2506, folio 237
May 29, 1690 Missive[342] van de residenten tot Cheribon met Inlants vaertuygh file 2506, folio 237
May 29, 1690 ’t Collegie van Schepenen met twee permanente leden versterckt file 2506, folio 237