Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 8, 1689 Den boekhouder generaal Paulus de Roo voor een springtogt naar Bantam te laten vertrecken file 2504, folio 237
April 8, 1689 Met bijvoegingh van den coopman Willem Caeff file 2504, folio 237
April 8, 1689 De heeren Joan van Hoorn en Isaac de St. Martin gecommitteert tot de conferentie met den Palembangsen gesant file 2504, folio 237
April 8, 1689 Tot logieringh van sommige gesanten in te coopen parthije pedacken van den lantdrost Van Moock zaliger file 2504, folio 238
April 8, 1689 De Cheribonse gesanten weder naar huys te dimitteeren met een wedergeschenck file 2504, folio 238
April 8, 1689 De Mardijkers van Japara te roepen en te casseren file 2504, folio 238
April 8, 1689 Dogh de resterende Inlandse soldaten van hier te verwisselen file 2504, folio 238
April 8, 1689 Twee van de groote en tot defensie toegeruste scheepen te deser rheede telckens maar om hout naar Indermayoe te senden om reden file 2504, folio 238
April 8, 1689 Twee scheepen dit jaar over Siam naar Japan te stieren file 2504, folio 238
April 12, 1689 ’t Schip Hendrik Mourits naar Bantham met den boekhouder generael Paulus de Roo file 2504, folio 239
April 12, 1689 Brieffje[286] aen den gesaghebber Steven Claarbout en raad file 2504, folio 239
April 12, 1689 De versondene goederen en contanten naar Bantham file 2504, folio 239
April 12, 1689 Missive[287] van Haar Edelens tot Batavia aen den coninck tot Bantham file 2504, folio 239-243
April 12, 1689 Missive[288] van gemelte Haar Edelens aen den Pangeran Aria Dipa Ningrat file 2504, folio 243-247
April 12, 1689 Jan Geerloffs schipper van de fluyt Montfoort en Jeroen Rijckwaart van de Vrijheyt tegen malkanderen te laten verwisselen file 2504, folio 247
April 12, 1689 Het Bantamse dootvonnisse tegen de Balyers Serawy en Neta geapprobeert file 2504, folio 247
April 13, 1689 Per ’s Compagnies pantsiallang de Lely naar Japara een brieffje[289] aen de capiteynen Joan Mouris van Happel en Cornelis de Wit nevens den raadt aldaar file 2504, folio 247
April 15, 1689 ’t Fluytie Baren naar Japara met parthij lijwaeten file 2504, folio 247
April 15, 1689 Item een brieffje[290] aen de capiteynen Joan Mouris van Happel en Cornelis de Wit nevens den raad aldaar met een originele missive aen capitein Willem de Ruyter en raad file 2504, folio 248
April 15, 1689 De scheepen Blauwenhulck en de Vrijheyt naar Cheribon file 2504, folio 248