Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 1, 1689 ’t Cargasoen van dien bodem file 2504, folio 233
April 1, 1689 Briefje[281] aen den capiteyn Willem de Ruyter en raad tot Cheribon file 2504, folio 233
April 1, 1689 De fluyt de Gidion naer Tagal mede om hout file 2504, folio 233
April 1, 1689 Briefje[282] aen de residenten aldaar file 2504, folio 234
April 1, 1689 Resolutie om geen 200ste penning te vorderen van ’t vercogte ondeugende Engelse schip de Royaal James file 2504, folio 234
April 2, 1689 ’t Jagt Wijk op Zee van Bantham met een briefje[283] van den gesaghebber en raad aldaar file 2504, folio 234
April 2, 1689 En 909 bharen peper file 2504, folio 234
April 5, 1689 Den waterfiscael en twee gecommitteerdens leden uyt den Raad van Justitie naar ’t retourscheepie Emmenes om deselve te monsteren file 2504, folio 235
April 6, 1689 De retourfluyt Emmenes naar Nederlant over de Caap file 2504, folio 235
April 6, 1689 Specificatie van ’t geladen daarin file 2504, folio 235
April 6, 1689 Benamingh der papieren[284] daarmede aen de Heeren bewinthebberen naar Europa affgesonden file 2504, folio 235-236
April 8, 1689 Per Inlants vaartuygh van Japara een briefje[285] van den capitein Cornelis de Wit en raad file 2504, folio 237
April 8, 1689 ’t Schip Hendrik Mourits naar Bantham te senden file 2504, folio 237
April 8, 1689 Een Persiaens paart tot geschenck ‘aen den Zulthan’ te senden file 2504, folio 237
April 8, 1689 Den boekhouder generaal Paulus de Roo voor een springtogt naar Bantam te laten vertrecken file 2504, folio 237
April 8, 1689 Met bijvoegingh van den coopman Willem Caeff file 2504, folio 237
April 8, 1689 De heeren Joan van Hoorn en Isaac de St. Martin gecommitteert tot de conferentie met den Palembangsen gesant file 2504, folio 237
April 8, 1689 Tot logieringh van sommige gesanten in te coopen parthije pedacken van den lantdrost Van Moock zaliger file 2504, folio 238
April 8, 1689 De Cheribonse gesanten weder naar huys te dimitteeren met een wedergeschenck file 2504, folio 238
April 8, 1689 De Mardijkers van Japara te roepen en te casseren file 2504, folio 238