Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 16, 1685 De rompen van ’t Voorhout, Marcken en de Batavise Coopman verkogt file 2498, folio 463
June 16, 1685 ’t Jagtje de Snauw van Cheribon met schrijvens[187] van den raat aldaar file 2498, folio 463
June 16, 1685 Aancomste van de afgesondene des Tommagons tot Soecapoura file 2498, folio 463
June 16, 1685 Met een briefje aan Zijn Edelheyt file 2498, folio 463-464
June 17, 1685 Briefje[188] van Bantam per de chialoup de Eliphant file 2498, folio 464
June 17, 1685 Resolutie wegens den anno 1683 aan den Japansen keyser gesondenen brief file 2498, folio 464
June 17, 1685 Alle de coopmanschappen af te staen en gene terug te brengen file 2498, folio 465
June 17, 1685 Castricum, Batavia herwaarts uyt Japan te laten keeren file 2498, folio 465
June 19, 1685 Briefje[189] na Japara per Chinees vaartuygh file 2498, folio 465
June 19, 1685 De compagnies schole buyten de Nieuwpoort te laten repareeren file 2498, folio 465
June 19, 1685 En in plaats van de te verre staande schoole buyten de Uytregtse poort een nieuw erfje wat digter bij de stadt gelegen in te coopen file 2498, folio 465
June 19, 1685 Den Edelen Joan Soury als scholarch gecontinueerd file 2498, folio 465
June 19, 1685 Resolutie wegens de te doene ambassade na Peking file 2498, folio 465-466
June 19, 1685 Item wegens de negotie in de Cantonse eylanden file 2498, folio 466
June 20, 1685 Schrijvens[190] van den principaal gesaghebber Adriaan van Dalen en raat tot Macassar per borger vaartuygh file 2498, folio 467
June 20, 1685 Nieuws van Macassar file 2498, folio 467-469
June 20, 1685 Missive[191] van de heer gouverneur Nicholaas Schagen en raad tot Malacca per borger vaartuygh file 2498, folio 469
June 20, 1685 Nederduytse articulen van ’t contract[192] tusschen d’Edele Compagnie en die van Johoor gemaakt file 2498, folio 470-474
June 20, 1685 Translaat van ’t contract uyt ’t originele Maleyts file 2498, folio 474-477
June 20, 1685 Schrijvens[193] van Sourabaya per den vaandrigh Jochum Mauritsz. Hirskorn file 2498, folio 477