Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 13, 1683 Resolutie om de 181 van Bantam gekomene Moren na de Cust Cormandel en Bengale te senden, except degene die hier te deser stede haere crediteuren hebben file 2495, folio 698
July 14, 1683 De kath Naardemeer van Cheribon en Indermayoe met 2 brieven[347] van den coopman Marten Sampson en raadt file 2495, folio 698-700
July 14, 1683 De chialoup de Lely en twee pantchiallangs na Sumatras Westcust met een missive[348] aan den commandeur Jan van Leene file 2495, folio 700
July 14, 1683 Item daarmede oock een briefje[349] aen den capiteyn Harman Dircx Wanderpoel en raad tot Bantam file 2495, folio 700
July 14, 1683 Schrijven[350] naer Tanjongpoura aen den vaandrig Willem Kuffelaer per den corporaal Gabriël Cardosa file 2495, folio 700
July 14, 1683 Resolutie wegens een boot voor de Engelsche alhier om hun loot van Onrust te halen file 2495, folio 700
July 15, 1683 De chialoup Egmont van de rivier Craoang terugge met een briefje[351] van den commandant Vosch op de Tijger file 2495, folio 700
July 15, 1683 Briefje[352] van de Samarangse residenten per Chinees vaertuygh file 2495, folio 700
July 15, 1683 Briefje van den capiteyn Hendrick van den Eeden tot Japara per inlandsche vaartuyghen file 2495, folio 701-702
July 16, 1683 Briefje[353] van Tanjongpoura van den vaandrig Willem Kuffelaer per den sergeant Jurgen Kruger en eenige Javanen file 2495, folio 702
July 16, 1683 Nader debat[354] van Haar Edelens op ’t antwoort geschrift van de Engelse alhier aen die vrunden geïnsinueert file 2495, folio 703-706
July 16, 1683 Schriftelijk rapport[355] van den fiscaal Qualter Zeeman en de gecommitteerde dierwegen aan de Hoge Regering gedaan file 2495, folio 706-708
July 16, 1683 Resolutie om eenige cleene bodems over Bantam na de 1000 eylanden te senden om de aldaar sijnde rovers te vernestelen file 2495, folio 708
July 16, 1683 Item wegens de Engelsche vrunden en haar depart van hier file 2495, folio 708-709
July 17, 1683 Briefje[356] van de gecommitteerde schippers op ’t Engelsch jagtie Tayouan file 2495, folio 709
July 17, 1683 Briefje[357] van den commandant Jacob Vosch op ’t fregat de Tijger per inlandsche corporaal met een gevonden vaartuygh file 2495, folio 709
July 17, 1683 Aankomste van den Maccassaarsen capiteyn Dain Matara met sijn vaartuygh en een briefje van den resident Marten Sampson tot Cheribon file 2495, folio 710
July 17, 1683 De chialoup Egmont nae ’t cruyssend vaarwater omtrent Craoang met een briefje aen den commandant Vosch op de Tijger file 2495, folio 710-711
July 17, 1683 Schrijven aan den vaandrigh Willem Kuffelaer tot Tanjongpoura met den sergeant Jurgen Kreuger en eenige Javanen te lande file 2495, folio 711
July 17, 1683 Poincten en articulen[358] waarop den coning Amsterdam en sijn rijcxgroten ’t Ternataansche rijck als een leen weder wert ingeruymt, door deselve besworen en nevens de gecommitteerdens onderteekent file 2495, folio 711-725