Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 1, 1682 Papieren rakende den Moor Dauwt Soliman door den Deensen agent Joan Joachim Pauly overgelevert file 2493, folio 1576-1577
Aug. 2, 1682 Briefje uyt ons veltleger van den capitein Wanderpoel en raat per soldaat file 2493, folio 1577
Aug. 3, 1682 Den Engelsman Mr. Charles Sweeting binnen file 2493, folio 1577-1578
Aug. 3, 1682 Sijn versoeck wegens die vrunden file 2493, folio 1578-1579
Aug. 3, 1682 Resolutie wegens den amphioen met het Engesls chip de Advis uyt Bengale hier aangebraght file 2493, folio 1579
Aug. 3, 1682 Item rakende de besendinge na Lampon file 2493, folio 1579
Aug. 3, 1682 Alsmede aangaande het versoeck der Engelse vrunden file 2493, folio 1579-1580
Aug. 3, 1682 Den Edele van der Schuur zijn coopmansgagie weder te laten gauderen sedert 1 january deses jaars file 2493, folio 1580
Aug. 3, 1682 De commandeur gagie tot 130 guldens den Edele François Tack te laten goet doen sedert ultimo maart laast leden file 2493, folio 1580
Aug. 3, 1682 Den ondercoopman Joannes Melman sijn gagie mits de weygeringe om na Lampon te gaan te laten afschrijven file 2493, folio 1580
Aug. 3, 1682 Resolutie om den heer Anthony Hurt nevens de commandeur Isaack Soolmans en François Tack na Tangeran te committeeren file 2493, folio 1581
Aug. 4, 1682 Aankomste van het Engels scheepie de Advis te deser rheede uyt Bengale over Malacca met twee briefjens van den heer gouverneur Quaalbergh en directeur Nicolaas Bauckes file 2493, folio 1581
Aug. 4, 1682 Nieuws van Malacca file 2493, folio 1581-1582
Aug. 4, 1682 De Engelsen Mr. Charles Sweeting, Daniël Quick en Nathaniël Nitsch binnen om het translaat antwoort van Haar Edelens nevens onse gecommitteerde te examineren file 2493, folio 1583
Aug. 4, 1682 Den Bantamsen ambassadeur binnen in conferentie rakende het aan te gaane contract file 2493, folio 1583
Aug. 4, 1682 Schrijven aan de opperhoofden van ’t Wapen van Tertholen na de hoeck van Craoang file 2493, folio 1583
Aug. 4, 1682 Item briefje aan den coopman Marten Sampson tot Cheribon met inlants vaartuygh file 2493, folio 1584
Aug. 4, 1682 Den Bantamsen ambassadeur weder binnen bij Sijn Edelheyt file 2493, folio 1584
Aug. 4, 1682 d’Hr. Anthony Hurt met de gecommitteerde Heeren Soolmans en Tack na het veltleger voor Tangeran om de visite te doen file 2493, folio 1584
Aug. 4, 1682 Het jagje de Smit van Bantam met een briefje van den heer mayoor Saint Martin file 2493, folio 1584-1585