Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 24, 1682 De fluyt Zwanenburgh uyt Bengale met twee missives van heer directeur Nicolaes Bauckes file 2491, folio 306-307
Feb. 24, 1682 Nieuws daarmede file 2491, folio 307-308
Feb. 24, 1682 Translaat quitantie door den gewesen Ouglysen groot gouverneur Melck Cassum verleent wegens de voldaene pretensie op sijn gestrande schip anno 1677 file 2491, folio 308-312
Feb. 24, 1682 Resolutie dat de broederen diaconen wegens de te doene reecquening der armenmiddelen sig direct aan de Hooge Regeering mogen addresseeren file 2491, folio 312
Feb. 24, 1682 Deliberative resolutiën t’sedert 28 january tot 24 february aangaande den gevangenen Coninck van Ternaten waarvan hier agter breeder staat aengehaelt file 2491, folio 312-313
Feb. 25, 1682 Lijste eenige besmette inlandse persoonen in het lazarushuys geordonneert file 2491, folio 313-315
Feb. 25, 1682 Resolutie wegens de ooster provintiën file 2491, folio 315
Feb. 25, 1682 En de questie tusschen de oppercoopluyden Marten Roos en Joannes Keyts file 2491, folio 315
Feb. 25, 1682 Den predicant Johannes Vosmeer in Amboina van 100 tot 120 guldens ter maant in gagie verhooght file 2491, folio 316
Feb. 25, 1682 Item den coopman Johannes Moris als hooft op Honimoa van 60 tot 70 guldens file 2491, folio 316
Feb. 25, 1682 Ende den Ed. Abraham van Riebeeck als ordinair lith in den aghtbare Raat van Justitie een tractement van 100 guldens ter maant aangeleght file 2491, folio 316
Feb. 25, 1682 David Reguleth na gedaene examinatie tot publyck notaris geadmitteert file 2491, folio 316
Feb. 25, 1682 Den heer directeur generaal Balthasar Bort van het presidentschap in den agtbare Raat van Justitie ontslagen file 2491, folio 316
Feb. 25, 1682 En d’Hr. Willem van Outhoorn in Zijn Edeles plaats vercoren file 2491, folio 316
Feb. 25, 1682 In wiens steede den heer Joannes Camphuys tot president van heemraden wert genomineert file 2491, folio 316-317
Feb. 26, 1682 De fluyt de Pijnacker met ladinge uyt Bengale file 2491, folio 317-318
Feb. 27, 1682 Translaat briefje van Ingabey Wiera Loddera aan Zijn Edelheyt file 2491, folio 318-320
Feb. 27, 1682 Placcaat tegens het mesvechten en moetwilligheden der matroosen hier aen lant geëmaneert en gepubliceert file 2491, folio 320-338
Feb. 27, 1682 Afscheydmaal door d’Hr. generaal aan de weduwe van Crain Bissee gegeven file 2491, folio 338-339
Feb. 28, 1682 Afkondiginge van ’t placcaat tegens het mesvechten hier op de rheede file 2491, folio 339