Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 6, 1682 Den cassier van den Generalen Ontfang Joannes Cruytman van dat ampt gedechargeert omdat 21000 rijxdaalders tekort gekomen is file 2491, folio 20
Jan. 6, 1682 Den boekhouder Hermanus Bushoff in sijn plaatse gestelt met borgtogt van 6000 rijxdaalders te stellen file 2491, folio 20
Jan. 7, 1682 Den Carwangsen regent Wiera Saba krijgt afscheyt van Sijn Edelheyt en vertreckt naar huys te water file 2491, folio 20-21
Jan. 7, 1682 Met twee briefjens aan den vaandrigh Willem Kuffelaar tot Tandjongpoera file 2491, folio 21
Jan. 7, 1682 Eenigh tijdinge van Palembang door een particulier briefje van het schip het Huys te Merwe file 2491, folio 21
Jan. 7, 1682 Brieven van de residenten tot Tegal en Cheribon met expres Javaans vaartuygh file 2491, folio 21
Jan. 7, 1682 Ten geleyde van een missive van den Edele commandeur Jacobus Couper uyt Wanagierij file 2491, folio 22
Jan. 7, 1682 Met de tijding van ’t overwinnen en het onderbrengen van den rover Namroet met al sijn aanhang file 2491, folio 22-23
Jan. 7, 1682 En ’t relaas van dien, hoe den hooftrebel Namroet t’onder en omgebracht sij, na het innemen van sijn seer stercke fort Masier bij Silingsy file 2491, folio 23-24
Jan. 7, 1682 2000 vijanden daar gesneuvelt die tot den laatsten man hartneckigh gevochten hadden file 2491, folio 24
Jan. 7, 1682 6 à 700 vrouwen gevangen genomen file 2491, folio 24
Jan. 7, 1682 Daaronder 2 van Namroets en veel andere voorname file 2491, folio 25
Jan. 7, 1682 In die stercke attacque maar 6 onser Europianen en 6 Inlanders verloren nevens 44 gequest behalven de Javaanse dooden en gequesten file 2491, folio 25
Jan. 7, 1682 Den luytenant Grevinck komt van Tegal met 74 Europeanen, etc bij den commandeur Couper in ’t leger file 2491, folio 25
Jan. 7, 1682 Daaronder 2 van Namrots en veel andere voorname file 2491, folio 25
Jan. 7, 1682 Hebbende ’s vijands pager Waniassa etc verbrant file 2491, folio 26
Jan. 7, 1682 Resolutie van een danckpredicatie en gebeth over de voornoemde victorie te houden en eenige schooten te doen file 2491, folio 26
Jan. 7, 1682 En sulx nog per expresse na de schepen na het vaderlant te adviseren file 2491, folio 26
Jan. 8, 1682 Danckpredicatie over de victorie tegen Pougar en Namrot in de stadt gedaan file 2491, folio 26-27
Jan. 8, 1682 Alsmede dien dagh ’s avonds gebeth binnen het Casteel God gedanckt en heugelijck geviert file 2491, folio 27