Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 22, 1681 Die van de revier Chebet wat lager aen de revier affgesackt file 2489, folio 873
July 22, 1681 Geen jattyhout gevonden file 2489, folio 873
July 22, 1681 Wiera Saba en de negorij Parangasapy stil file 2489, folio 874
July 22, 1681 Dogh zijn broeder Naya Troena was een der grootste roervincken file 2489, folio 874
July 22, 1681 De rebel Sacra Jouda nae Bantam file 2489, folio 874
July 22, 1681 Den vaendrigh Willem Kuffelaar op Tanjongpoura verscheenen file 2489, folio 875
July 22, 1681 De fluyt de Voorzigtigheyt na Sumatra’s westcust file 2489, folio 875
July 22, 1681 En daer met onder andere met 23 bergwerckers file 2489, folio 875
July 22, 1681 [Lading van de Voorzigtigheyt] file 2489, folio 875-877
July 22, 1681 De opperhoofden van het schip het Lant van Schouwen de volle premie voor gedaene uytreyse toegelegt file 2489, folio 877
July 23, 1681 Den capitein Hendricq van den Eeden van Tanjongpoura te water file 2489, folio 877-878
July 23, 1681 De jaghten Odijck en Jamby naar Hoccieuw in China met den provisioneel coopman Jurriaen de Munninck over Palembang file 2489, folio 878
July 23, 1681 Sullende bij weygeringe van de vrije negotie in Hoccieuw aen scheepsboort langs de Chinese cust tragten handel te drijven file 2489, folio 879
July 23, 1681 Brieven na China affgaende file 2489, folio 879
July 23, 1681 Ladinge van gemelte schepen Odijck en Jamby file 2489, folio 879-880
July 23, 1681 Twee gecommitteerde ondercooplieden daermede na Palembang om de manquerende peper tusschen dit en Palembangh uyt de verwagt werdende peperschepen over te schepen file 2489, folio 881
July 23, 1681 Missive van Haer Edelens aen den Poui en Combon in Hoccieuw geschreven file 2489, folio 881-886
July 23, 1681 Resumptie van het advysbriefje aen d’Ed. Heeren Principalen in het vaderlant met het Engels schip de Barnadiston over Bantam aff te gaen file 2489, folio 886
July 24, 1681 Schrijven per Javaan na Bantam aen den adsistent Gerrit van Loveren file 2489, folio 887
July 25, 1681 Optrecqdagh van de Batavisch Nederlandse schutterije, hoedanigh generalijcq in 6 compagnies, stercq 1035 coppen file 2489, folio 887-894