Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 15, 1680 Goede tijdinge uyt de Mattaram file 2487, folio 1201-1202
Sept. 15, 1680 Het jagje de Snauw mede van Samarang in compagnie van het schip Japan file 2487, folio 1202
Sept. 16, 1680 De fluyt Spanbroeck naer Arrakan met den gedesigneerden resident Dirck Voncq en secunde Zacharias Coenraets file 2487, folio 1203
Sept. 16, 1680 Missive aen den Konink van Arrakan daer nevensgaende file 2487, folio 1203-1205
Sept. 17, 1680 Brant buyten de Diestpoort van 14 à 15 bamboese wooningen file 2487, folio 1205
Sept. 18, 1680 Brieffje van Bantam van Gerrit van Loveren aen Haer Edelens file 2487, folio 1205
Sept. 18, 1680 Den jongen Sulthan tot Bantam wil Pangeran Loor geensints pardonneren file 2487, folio 1205
Sept. 19, 1680 Noch een brieffje van Bantam van Gerrit van Loveren per Javaan file 2487, folio 1206
Sept. 19, 1680 De besendinge naer Bancka van Bantam opgeschort file 2487, folio 1206
Sept. 19, 1680 Den jongen Koninck gebiet het getal der Bantamse weglopers op te nemen en verbiet het verbergen derselver file 2487, folio 1206
Sept. 19, 1680 Nader brieffje van den adsistent Gerrit van Loveren per Javaen file 2487, folio 1207
Sept. 19, 1680 En daernevens een advis brieffje van den opperhoofden van het schip Jamby uyt het vaderlant file 2487, folio 1207
Sept. 20, 1680 Item advis brieffje van het jacht Negombo uyt het vaderlant file 2487, folio 1207
Sept. 20, 1680 Resolutie wegens Mallabaar file 2487, folio 1207
Sept. 20, 1680 d’Hr. Extra-Ordinaris Raat van India Rijckloff van Goens de Jonge sijn demissie na ’t vaderlant toegestaen file 2487, folio 1207
Sept. 20, 1680 Item aen de weduwe van den oppercoopman Jan de Conink zaliger file 2487, folio 1207
Sept. 20, 1680 Den ouden adigaer van Matule naer Ceylon te retourneren toegestaen file 2487, folio 1207
Sept. 20, 1680 Om geëmployeert en in het besit sijner goederen herstelt te werden file 2487, folio 1207
Sept. 20, 1680 Optrek der borgers en inwoonders deser stede vastgestelt file 2487, folio 1207-1208
Sept. 21, 1680 Brieffje van Bantam van Gerrit van Loveren per Javaen file 2487, folio 1208