Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 5, 1680 Waerover tot Japara vreugdevuren gebrant file 2486, folio 245-246
March 5, 1680 Den gevlugten Abdul off Aria Locantara tot Damack agterhaelt en met zijn aenhang om den hals gebragt file 2486, folio 246
March 5, 1680 Den Alexander en het Wapen van Zirckzee uyt den Straat Zunda van het cruyssen sonder schrijven file 2486, folio 246-247
March 5, 1680 Resolutie wegens het aennemen van 3972 kisten koper voor de Compagnie tot 20 rijxdaalders het picol file 2486, folio 247
March 5, 1680 Nicolaes Bastiaensz voor zijn schade door het doorbreken der dammen veroorsaeckt in het uytdiepen des Casteels gragt 218 3/8 rijxdaalders volgens de memorie van den fabrycq te betalen file 2486, folio 248
March 5, 1680 Coursneminge van de retourschepen na ’t patria wegens het laetste zaysoen vastgestelt file 2486, folio 248
March 6, 1680 Resolutie over het doen drucken van het Evangelium door dominee Ferreira in het Portugees overgeseth soo verre het gerevideert is file 2486, folio 248-249
March 6, 1680 Item den Maleytsen catechismus uyt Amboina gecomen file 2486, folio 249
March 6, 1680 d’Ed. Volckert van Goens tot commandeur over de eerste retourschepen geëligeert file 2486, folio 249
March 6, 1680 Approbatie in Rade van India over het opgestelde reglement met de rescriptie door d’Ed. heeren Speelman en Camphuys file 2486, folio 250
March 6, 1680 Uyt dien hooffde verscheyde placcaten te emaneeren[11] file 2486, folio 250
March 6, 1680 Item 10 gequalificeerden en andere pennisten hun gagie te doen affschrijven file 2486, folio 250-251
March 6, 1680 d’Ed. Joan van Hoorn tot absoluut secretaris deser vergadering gestelt met 150 guldens file 2486, folio 251
March 6, 1680 De eerste oppercoopman Nicolaes Baukes verbetert tot 150 guldens file 2486, folio 251
March 6, 1680 Item den tweeden oppercoopman Joan Parvé absoluyt bevestigt met 130 guldens file 2486, folio 251
March 6, 1680 De visitateur generael Marten Pit tot 130 guldens file 2486, folio 251
March 6, 1680 De cassier en coopman Mattheus van Lugtenburgh tot 70 guldens file 2486, folio 251
March 6, 1680 Den cranckbezoeker van het Casteel Benjamin Trigale 50 guldens file 2486, folio 251
March 7, 1680 Het canon afgeblazen file 2486, folio 252
March 7, 1680 Den capiteyn Willem Hartsinck binnen met een translaat brieffje van de hoofden Wangsa Naya en Sacra Jouda omtrent Craoangh file 2486, folio 252-253