Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 21, 1679 Inhout der missive van den coopman Willem Bastinck en raet uyt Sourabaya file 2484, folio 539-540
July 21, 1679 Den Sousouhounang belooft beterschap en sigh zelffs perzoneel na het leger tot Soka te sullen begeven file 2484, folio 540-541
July 21, 1679 Relaas wegens ’t affloopen van een Nederlandse chialoup tot Berrau op Borneo file 2484, folio 541
July 21, 1679 Brieffje van d’Ed. commandeurs Couper en Renesse aen Haer Edelens uyt het schip Japan file 2484, folio 541-542
July 21, 1679 Den Inlandsen luytenant Aly en zijn vendrigh Boy Totto in gagie verbetert tot 16 en 12 rijksdaalders ’s maents file 2484, folio 542
July 21, 1679 Zijn Ed. d’Hr. gouverneur generael en andre eygenaars van thuynen en landerijen aan de oostzijde des Casteels aen de zeekant het zant door de zee voor haer erven aengespoelt toegestaen in eygen te mogen gebruyken file 2484, folio 542
July 22, 1679 De Bougys capiteyn Malary van Macassar over Soerabaya op Batavia verschenen hebbende den Conink Palacca onderweegs misgeloopen file 2484, folio 542
July 22, 1679 Den Bandanesen luytenant Aly met 56 Inlandse soldaten na Tanjongpoura met schrijven aen den luytenant Hendrik van den Eeden file 2484, folio 542-543
July 23, 1679 Advijs brieffken door de opperhoofden van het schip de Hollandse Thuyn in de Straat Sunda file 2484, folio 543
July 23, 1679 Tommagon Natta Jouda en de andere regenten omtrent Tanjongpoura keeren weder na huys te lande file 2484, folio 544
July 24, 1679 Schrijven van den resident Willem Caeff uyt Bantam file 2484, folio 544-545
July 24, 1679 Nieuwe uytsettinge der Bantammers na Summadangh file 2484, folio 545
July 24, 1679 Item ten rooff op de Bataviaze handelaers met ordre om alle de Nederlanders onder haer gewelt vervallende doot te slaan file 2484, folio 545
July 24, 1679 Schadelijk corespondentie door Crain … naer het Bantamse hoff file 2484, folio 545
July 24, 1679 Nota: de naem van dese Crain weer met voordagt opengelaten file 2484, folio 545-546
July 24, 1679 De Andragiryse moordenaars van haer ballingschap ontslagen en met reputatie in haer vorige waerdigheyt herstelt file 2484, folio 547-548
July 24, 1679 Den Macassar Dain Toedjoe keert weder na Bantam file 2484, folio 548
July 24, 1679 De fluyt het Huys te Bergen van Nagapatnam file 2484, folio 548
July 25, 1679 Dain Matara komt met sijn compagnie Macassaeren binnen het Casteel te verschijnen file 2484, folio 549
July 25, 1679 Het schip Azia met d’Hr. Ordinair Raet Dirk Blom uyt het lieve vaderlant op Batavia verschenen file 2484, folio 549