Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 22, 1679 Schrijven van capiteyn Hartsinck uyt Tanjongpoura file 2484, folio 437
June 23, 1679 Zijn Edele komt weder over zee op Batavia te retourneren file 2484, folio 437
June 23, 1679 Met de voornaemste Chebetze hooffden en de broeder van Wiera Saba Naya Teroena file 2484, folio 437
June 23, 1679 Principaale aantekeningen uyt het rapport file 2484, folio 438-439
June 23, 1679 Deliberatiën over de saeken op Java’s Oostcust file 2484, folio 439
June 23, 1679 d’Hr. mayoor Christiaen Poleman tot verblijf te animeren file 2484, folio 439
June 23, 1679 d’Ed. Jacob Couper tot commandeur gepromoveert file 2484, folio 439
June 23, 1679 En de capiteyn Abraham Daniël van Renesse tot hoofd der militie file 2484, folio 439
June 24, 1679 Zijn Edele d’Heere gouverneur generael Rijckloff van Goens, tredende in het 61 jaer des ouderdoms, verjaert file 2484, folio 440
June 24, 1679 De fluyt Spanbroek direct uyt Amboina met schrijven van d’Hr. gouverneur Robbert de Vicq file 2484, folio 440
June 24, 1679 De Alfoeresen op Zepan affgerost en na het gebergte gedreven file 2484, folio 440
June 25, 1679 Mondelingh tijdinge van Java’s Oostcust wegens het slaen der Macassaren omtrent Cappar file 2484, folio 441
June 25, 1679 Schriftelijk relaas van den burger Warnerus Nijs wegens sijn wedervaren op het eyland Baly file 2484, folio 441
June 25, 1679 Sijn chialoup op Catevel affgeloopen en het volk vermoort file 2484, folio 441
June 25, 1679 Translaet brieffke van Gosti Pandangh van Boelelingh aen Sijne Edelheyt file 2484, folio 441
June 26, 1679 Den substituyt van den landdrost Vincent van Mook van de landtogt weder terugh file 2484, folio 442
June 26, 1679 Sijn relaes file 2484, folio 442-443
June 27, 1679 De chialoup de Orangieboom na Sourabaya met schrijven aan d’Hr. mayoor Christiaen Poleman en raet file 2484, folio 443-446
June 27, 1679 Per Chinees vaertuygh schrijven aen d’Ed. Cornelis Bartelsze Marchier en raet tot Japara file 2484, folio 446-447
June 27, 1679 Dubbel schrijven per inlands vaertuygh van Macassar file 2484, folio 447