Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 19, 1679 De Manicabose gesanten te disponeren haer terugh reyse over Padangh op Sumatra’s westcuts te nemen file 2484, folio 431
June 20, 1679 De hoeker de Croonvogel na Tonkin met schrijven file 2484, folio 432
June 20, 1679 Een Portugees scheepje van Timor tenderende nae Maccao file 2484, folio 432
June 20, 1679 Den boomwagter Joannes Oldenvliet na Bantam om na de Europees tijdinge met het Engelse schip de Loyael Subject overgebraght te vernemen file 2484, folio 432
June 20, 1679 Uyt de boetgelden van de Inlandse brugerlijke voor haer een wapen samen toe te stellen file 2484, folio 433
June 20, 1679 Voorgenomen uytsettinge van Nederlandse en Inlandse militairen na Java’s Oostcust file 2484, folio 433
June 20, 1679 Benaminge der officieren file 2484, folio 433
June 20, 1679 Eenige papieren beraekende de suspecte handelingh van den oppercoopman Schagen zaliger en coopman Louys de Keyser d’Hr. Outhoorn ter handt gestelt file 2484, folio 434
June 20, 1679 Den capiteyn François Tack 1000 rijksdaalders toegelegt voor de keyserlijke goude kroon Sijn Edele in de veroveringh van Cadiery in handen gevallen file 2484, folio 434
June 20, 1679 Te ontfangen uyt de eerste pagtpenningen van de Javaanse zeehavens file 2484, folio 434
June 21, 1679 d’Ed. Jacobus Couper met de sloep de Orangieboom van Indermayoe met schrijven van den capiteyn Jochum Michielsz file 2484, folio 435
June 22, 1679 Den substituyt van den lantdrost met 9 militairen en de Macassaerse compagnie van Dain Mattara nae Tangeran gesonden file 2484, folio 435
June 22, 1679 De Manicabose gesant weder terugh, niet over Padang maer over Jamby file 2484, folio 435-436
June 22, 1679 De fluyt Saxenburgh van Sumatra’s westcust met schrijven van den commandeur Melchior Hurdt en raet file 2484, folio 436
June 22, 1679 Beschrijvinge van de heerschappij van het koninxken van Manicabo en zijn verwaantheyt file 2484, folio 436-437
June 22, 1679 Schrijven van capiteyn Hartsinck uyt Tanjongpoura file 2484, folio 437
June 23, 1679 Zijn Edele komt weder over zee op Batavia te retourneren file 2484, folio 437
June 23, 1679 Met de voornaemste Chebetze hooffden en de broeder van Wiera Saba Naya Teroena file 2484, folio 437
June 23, 1679 Principaale aantekeningen uyt het rapport file 2484, folio 438-439
June 23, 1679 Deliberatiën over de saeken op Java’s Oostcust file 2484, folio 439