Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 11, 1679 Den Engelsen secretaris Mr Coek mog een brieffje van den agent Robert Parker uyt Bantam aen Haer Edelens file 2484, folio 406-408
June 12, 1679 Den gewesen regent van Tanjongpoura verschijnt voor de 2e mael binnen het Casteel vergiffenis versoekende aen alle d’Heeren raden van India in ’t particulier file 2484, folio 408
June 12, 1679 En vertreckt weder onder geleyde van de sergeant Jan Bervelt na Tanjongpoura file 2484, folio 408
June 12, 1679 Brieffje aen den capiteyn Willem Hartsinck file 2484, folio 408-409
June 12, 1679 Zeebrieff voor den Chinees coopman Tsienhinqua na China file 2484, folio 409-410
June 13, 1679 De brieff van Sulthan Ratoe Coninck van Palembangh ingehaelt file 2484, folio 410-411
June 13, 1679 Translaat daervan file 2484, folio 411-412
June 13, 1679 Den gewesen sabandhar van Sassak van Craoang om sigh voor Haer Edelens te verootmoedigen file 2484, folio 413
June 13, 1679 Brieffje van den Edele capiteyn Willem Hartsinck file 2484, folio 413
June 13, 1679 Naya Teroena broeder van Wiera Zaba mede bij Zijn Edele verschenen file 2484, folio 413
June 13, 1679 De landerijen omtrent Tanjongpoura onder de Chebetze Javanen verdeelt file 2484, folio 413-414
June 13, 1679 De Bantamse rovers door Sacra Jouda verjaeght file 2484, folio 414
June 13, 1679 De Javaanen Tanoe Patty en Marta Praya als gesanten van Pangiran Sammadangh met een brieffje van haer meester file 2484, folio 414-415
June 13, 1679 Versoek van den borger Willem Murray om in Engelsen dienst te gaen affgeslagen file 2484, folio 415-416
June 13, 1679 Royinge der landerijen in de westervoorstat gelegen file 2484, folio 416
June 13, 1679 Het affgevaren fluytje Helena aen d’Ed. Cornelis Swart getransporteert voor 150 rijksdaalders file 2484, folio 416
June 13, 1679 Resolutie om het ijzermaguazijn te laten opnemen file 2484, folio 416
June 13, 1679 Bij provisie te verplaetsen file 2484, folio 417
June 13, 1679 Eenige uyt den gesanten van den Sousouhounangh Aman Courat Sinnepatty Ingalaga aen zijn broeder den Prince Pougar in de Mattaram te committeren file 2484, folio 417
June 14, 1679 Per Chinees vaertuygh een kleen advys brieffje aen d’Hr. gouverneur Jacob Joritz Pits en raet tot Malacca file 2484, folio 417