Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 5, 1679 Brieffken van den capiteyn Willem Hartzinck file 2484, folio 389-390
June 5, 1679 Nader dogh ouder schrijven van gemelte capiteyn Hartzinck over lant ontfangen file 2484, folio 390-391
June 5, 1679 Wiera Saba wort op de punt Zeeburgh tot nader ordre geconfineert file 2484, folio 391
June 5, 1679 Resolutie om deselve wegens sijn begaane verraedt pardon te verleenen en weder na huys te senden file 2484, folio 391
June 5, 1679 Aenbiedinge van de schipper Hendrik Plegtman om het gehuurde schip St. Andries met Compagnies goederen nae het vaderlant te senden, etc. file 2484, folio 392
June 5, 1679 Hetselve sal met de retourvloot vertrecken, sullende de vrachtpenningen eerst ingaen wanneer men het begint te laden file 2484, folio 392
June 5, 1679 Het gehuurde fluytschip de Romeyn ten spoedigste weder na het vaderlant terugh te schicken file 2484, folio 392
June 5, 1679 Over en tekort bevonde goederen bij de Bataviaze pakhuysen geliquideert file 2484, folio 392
June 6, 1679 Wiera Zaba verschijnt voor Zijn Edelheyt en ontfanght pardon file 2484, folio 393
June 6, 1679 Den tolk Huygh Boy terugh na Bantam met den soon van Bougys Dain Toudjou file 2484, folio 393
June 6, 1679 En een brieffje aen den resident Willem Caef file 2484, folio 393-395
June 6, 1679 Item van Crain Bissee aen den Macassaer Dain Mangalique, sigh op Bantam onthoudende file 2484, folio 395
June 6, 1679 Het bouwen van het lazarushuys op het eyland Purmerent aenbesteet file 2484, folio 395
June 6, 1679 Conditiën hoedanigh file 2484, folio 395-397
June 6, 1679 Het vertrek van den Coninck Palacca na Java’s Oostcust vastgestelt file 2484, folio 397
June 6, 1679 Den gewesen en affgesetten Coninck van Goa Crain Bissee nogh vooreerst hier te houden in de staet daerin bij jegenwoordigh is file 2484, folio 397
June 7, 1679 Den Javaen Sarra Maria met 8000 bamboesen van Craoang en een geley brieffke file 2484, folio 398
June 8, 1679 De missive van den Coninck van Cambodia ingehaelt file 2484, folio 398
June 8, 1679 Per burger vaertuygh schrijven uyt Tagal file 2484, folio 398-399
June 8, 1679 Lossary door den rebel Chiliwidara affgeloopen en den regent met nogh eenige andere doot geslagen file 2484, folio 399