Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 17, 1679 Brieffje van den Coninck van Arrakan sal op sijn tijt werden geïnsereert file 2484, folio 35
Jan. 17, 1679 d’Eerwaarde predikant Bartholomeus Heynen op sijn versoek na het vaderlant gelicentieert file 2484, folio 35
Jan. 18, 1679 Eenige Javanen overlande affgesonden door de regenten van de negorijen langs de revier van Chebet gelegen file 2484, folio 36
Jan. 18, 1679 Vertalinge van ’t brieffken door haer medegebragt file 2484, folio 36
Jan. 18, 1679 Capiteyn Joncker weder met sijn nieuw geworven compagnieën op de cleene Maronde geplaetst file 2484, folio 36
Jan. 18, 1679 De chialoup de Orangieboom terugh van Pamanoecan file 2484, folio 37
Jan. 18, 1679 Den sergeant Jan Bervelt na Pagadin opgetrocken om Nicolaes Christiaens en sijn volk van daer aff te haalen file 2484, folio 37
Jan. 19, 1679 Per een Javaen weder een kleen brieffke van Mr. Robert Parker agent van d’Engelsen tot Bantam file 2484, folio 37
Jan. 19, 1679 Translaet daervan file 2484, folio 38-40
Jan. 20, 1679 Brieffken van den Coninck van Arrakan aen Haer Edelens ingehaelt file 2484, folio 40-41
Jan. 21, 1679 De fluyt Westervelt uyt Arrakan file 2484, folio 42
Jan. 22, 1679 De Javanen van de rivier Chebet keeren weder terugh met schrijven door Haer Edelens aen den luytenant tot Tanjongpoura file 2484, folio 42
Jan. 22, 1679 Item door capiteyn Hartzinck aen haer meester de Javaense regenten aldaer file 2484, folio 42
Jan. 22, 1679 Inhout van het briefke aen den luytenant Hendrick van den Eeden voormelt file 2484, folio 42-44
Jan. 24, 1679 Een Chinees handelsjonk uyt Chinzeeuw file 2484, folio 45
Jan. 24, 1679 Met een brieffken door een Chinees aen een der Chinese ingesetenen tot Batavia geschreven file 2484, folio 45
Jan. 24, 1679 Translaet daervan file 2484, folio 45-46
Jan. 24, 1679 De chialoup de Nagtegael na Sourabaya met schrijven aen d’Heeren gouverneurs in Amboina en Banda om per Wester Amstel en Lantman voort te gaen file 2484, folio 46
Jan. 24, 1679 Mitsgaders aen d’Hr. Ordinair Raet en Superintendent Anthonie Hurdt en raet tot Sourabaya file 2484, folio 46
Jan. 24, 1679 Beknopte inhout van het schrijven aen d’Hr. Anthonie Hurdt file 2484, folio 46-51