Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 11, 1678 Het hoeker de Quartel nae Indermayoe met schrijven file 2483, folio 1159-1160
Dec. 12, 1678 Het schip het Wapen van Tertholen van Japara met schrijven van d’Ed. Bartelsz Marchier en raat en dubbelt schrijven van de residenten uyt Tegal file 2483, folio 1161
Dec. 12, 1678 De Bougysen ruym 1500 in getal van Japara na Sourabaya vertrocken file 2483, folio 1161-1163
Dec. 12, 1678 De post op Ballora door de onse verlaten file 2483, folio 1163-1164
Dec. 13, 1678 Schrijvens per Javaans vaertuygh aan d’Ed. Ockersz file 2483, folio 1164
Dec. 13, 1678 Verhaal wegens een nieuwe equipagie tot Bantam van 18 vaertuygen na Cheribon en Cadiry file 2483, folio 1164-1165
Dec. 13, 1678 Den costen van ’t recht rooyen der Koesteeg in de suydervoorstadt te laten dragen bij de eygenaars off besetters der erven op deselve gelegen file 2483, folio 1165
Dec. 13, 1678 Ses hondert lasten rijs op de marckt tot gerief van de ingesetenen te laten vercoopen file 2483, folio 1165
Dec. 14, 1678 d’Ed. Albert Brevinck met de fluyt Croonenburgh uyt Japan met schrijven file 2483, folio 1165
Dec. 14, 1678 Generale winsten desen jare aldaar gevallen ontrent 78 percento file 2483, folio 1166
Dec. 14, 1678 Het schip de Gecroonde Vreede over de Caap uyt het vaderlant file 2483, folio 1166-1167
Dec. 14, 1678 Schrijven daarmede uyt het vaderlandt file 2483, folio 1167
Dec. 14, 1678 Alsmede van de Caap de Bon Esperance file 2483, folio 1167
Dec. 14, 1678 De retourvloot onder d’Heeren Constantin Ranst en Hendrik van Rheede om de Noort gerencontreert file 2483, folio 1167
Dec. 14, 1678 Een briefje daar met van d’Hr. Ranst aan Haar Edelens file 2483, folio 1167
Dec. 14, 1678 De fluyt Goylant uyt Siam met den coopman Joannes Brakel en den ondercoopman Gillis Goossens file 2483, folio 1168
Dec. 14, 1678 Met schrijven van den oppercoopman Aarnout Faa en raat alsmede van den Coning en Oya Berquelangh aldaar file 2483, folio 1168
Dec. 14, 1678 Benevens oocq 2 briefkens in het Spaens van seker Spanjaert Joan Guiterre. file 2483, folio 1168
Dec. 14, 1678 Translaat derselver file 2483, folio 1168-1172
Dec. 16, 1678 Extract uyt de missive van d’Ed. Heeren Majores dato 18e october 1677 verbiedende het maken van tuynen op de schepen op de rheede affgelesen en aangeslagen file 2483, folio 1173-1174