Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 3, 1678 Het borgerjagtie Orangie uyt Arracan over Malacca en Palembang met schrijven van alle drie de plaatsen file 2482, folio 525
July 3, 1678 De stad Arracan ten meerendeel affgebrant file 2482, folio 525
July 4, 1678 d’Ed. Martinus Caesar als commandeur ende commissaris na China geauthoriseert file 2482, folio 525
July 4, 1678 Eerste cessie van d’Hr. ordinaris raat Anthonio Hurdt in Rade van India file 2482, folio 525-526
July 4, 1678 d’Ed. Martinus Caesar vertrekt naa China met de schepen de Betuwe, het Huys te Cleeff, de Zijp en de Brandgans file 2482, folio 526-527
July 5, 1678 Resolutie wegens de oorlogszaken op custe van Java file 2482, folio 527-528
July 5, 1678 Item tot het incoopen van eenige scheepen van de burgerij deser stede file 2482, folio 528
July 5, 1678 Het jacht de Flaman nae Japara aangelegt om van daar in geselschap van Tertholen nae Macassar voort te gaen file 2482, folio 528
July 5, 1678 Tot overkominge van den jongst affgesetten conincq van Goa en Radja Pallacca file 2482, folio 528
July 5, 1678 De Bougise die daermede sullen overcomen op Japara aan lant te laten treden file 2482, folio 528
July 5, 1678 Crain Crongrongh te disponeren om in geselschap van Palacca mede herwaerts te comen file 2482, folio 528
July 5, 1678 d’Ed. Daniël Parvé als commissaris en directeur van Suratta geëligeert file 2482, folio 528
July 5, 1678 d’Ed. Albertus van Oosterwijck en den coopman Joannes Bacherus van daar op te roepen om haar wegens suspecte handeling te verantwoorden file 2482, folio 529
July 6, 1678 Wellecomstmaal aan d’Ed. Heer Anthonio Hurt gegeven file 2482, folio 529
July 6, 1678 Nader resolutie over de saken op Java’s Oostcust file 2482, folio 529
July 6, 1678 d’Hr. Anthony Hurdt als superintendent admiraal derwaerts geëligeert om nae Java’s Oostcust te gaan file 2482, folio 529
July 6, 1678 Eenige onbequaame ministers buyten dienst gegaen file 2482, folio 529-530
July 7, 1678 Het hoeckerbootje de Croonvogel na Toncquin file 2482, folio 530
July 7, 1678 De Maleyers en de Balyers de oorlogsexpeditie op Java’s Oostcust bijgewoont hebbende bedanckt file 2482, folio 530
July 8, 1678 Briefje van d’opperhoofden van ’t fluytschip de Jonas uyt het vaderlant in de Straat Sunda verschenen file 2482, folio 530