Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 2, 1678 Resolutie om een quantiteyt van 2450 kisten Japans staefcooper uyt de aanstaande retourschepen nae het vaderlant te senden file 2482, folio 648
Aug. 2, 1678 Mr. Abraham van Riebeecq als een supernumerair lith van den agtbaren Raat van Justitie geëligeert file 2482, folio 648
Aug. 2, 1678 Het herwaarts senden van ingehuyrde schepen uyt het vaderlant ende voor d’Ed. Compagnie nadelig en schade geoordeelt file 2482, folio 649
Aug. 2, 1678 d’Ed. Heeren Majores bij de aff te sendene advysen die saacke in nader overleg file 2482, folio 649
Aug. 1, 1678 Het jacht Batavia en de chialoup het Huys te Nassau van Japara over Samarangh, Paccalongan, Tegal met schrijven file 2482, folio 640
Aug. 1, 1678 Van d’Ed. commandeur St. Martin en raat uyt Japara file 2482, folio 640
Aug. 1, 1678 Item van den resident Christoffel Outers uyt Samarangh file 2482, folio 640-641
Aug. 1, 1678 En soomede van den resident Thomas Grimmel uyt Tegal file 2482, folio 641-643
Aug. 1, 1678 Ladinge van het jagt Batavia file 2482, folio 643
Aug. 1, 1678 Drie gesanten over lant van Sammadang met een geschenk van 40 coebeesten file 2482, folio 644
Aug. 1, 1678 Translaet missive van den Pangeran aldaar file 2482, folio 644
July 31, 1678 d’Hr. waterfiscaal Mr Pieter Pauw met het jagt den Alexander uyt de Straat Sunda geretourneert file 2482, folio 629
July 31, 1678 Het schip Gouda uyt de besetting voor Pamanoecan file 2482, folio 629
July 31, 1678 De gesanten van den Sousouhounangh keeren weder na huys file 2482, folio 629
July 31, 1678 In geselschap van ’t jachtje de Javaense Bode file 2482, folio 629
July 31, 1678 Schrijven voor Haar Edelens aan d’Ed. heer admiraal Anthony Hurdt daarmede file 2482, folio 630-631
July 31, 1678 Aangecome vaertuygen file 2482, folio 631-635
July 31, 1678 Affgegaane vaertuygen file 2482, folio 636-638
July 31, 1678 Overledene file 2482, folio 638
July 31, 1678 Gedoopte file 2482, folio 639